De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Beleidsnota 2015 - Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg

Tijdens de Novemberzittingen in 2014 stelde de deputatie haar doelstellingen voor. Gouverneur Herman Reynders opende de zittingen op 6 november 2014.

De realisatie van de doelstellingen (Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg) vormen hierbij de leidraad.

Welke accenten in 2015 gelegd worden binnen elk beleidsdomein, maken de gedeputeerden bekend tijdens hun beleidstoelichtingen.

Rede van de gouverneur

Gouverneur Reynders: "De voorbije jaren nam ik meermaals de gelegenheid te baat om mijn mening te geven over de sociaal economische en maatschappelijke status van onze provincie. Over het groeipad, de kansen en opportuniteiten die er klaarliggen en de rol die het provinciebestuur zelf hierbij zou kunnen spelen.
Dit resulteerde onder meer in twee publicaties, 'Stad Limburg' en 'Behouden door verandering'.

Met de publicatie van 'Stad Limburg II', die een verdieping is van de eerste publicatie, wil ik opnieuw wijzen op de kracht en het vermogen dat vervat zit in dit concept.

In deze publicatie geef ik het forum aan dertien gastauteurs. Zij schrijven elk vanuit hun vakgebied of specifieke discipline een tekst over de idee 'Stad Limburg'. Het zijn telkens persoonlijke werkstukken, gevoed door eigen inspiratie en verpakt in een zelfgekozen vorm. De bijdragen hebben niet de ambitie om een blauwdruk te zijn van wat de Stad Limburg is of kan betekenen. Integendeel, wel bieden zij een horizont aan waarop verder kan gebouwd worden. Minstens voeden zij de discussie en geven zo zuurstof aan het debat. Een debat dat wij de volgende maanden en jaren zullen moeten voeren. De stad heeft immers de toekomst en wij willen met onze regio die wissel op de toekomst niet missen. Toch?"

Download "De Stad Limburg II".

Terug naar boven

Marc Vandeput

Lees de beleidsnota.

Beleidsdomein Europese programma’s: versterking van Limburgs economisch weefsel

Wij benutten de Europese programma’s maximaal om het Limburgse economische weefsel te versterken en maatschappelijke noden versneld in te vullen. In het nieuwe Europese cohesiebeleid focust Europa op investeringen in groei en werkgelegenheid en op territoriale samenwerking. De Europese programma’s Operationeel Programma Vlaanderen EFRO, Grensregio Vlaanderen-Nederland en Euregio Maas-Rijn zijn erg belangrijk voor de versterking van het Limburgs economisch weefsel. De focus ligt onder andere op duurzame groei, onderzoek & innovatie, sociale inclusie, territoriale ontwikkeling en opleiding.

We blijven ons inspannen voor de ondersteuning van de promotoren van deze programma’s. Potentiële projectideeën verzamelen we in een databank. Zo kunnen we bij de eerste projectoproepen in de programma’s voldoende "Limburgse" projectaanvragen indienen.

We intensiveren ook de bilaterale interlimburgse samenwerking met het oog op deze projectontwikkelingen. Beide provincies innoveren de komende jaren de kennisinfrastructuur met de uitvoering van het Strategisch Actieplan Limburg² (SALK) en het Nederlands-Limburgse ontwikkelingsplan Kennis-as Limburg. De plannen hebben gedeelde uitgangspunten: de economische transitie en de versterking van het vestigingsklimaat. Dat biedt kansen voor de interdisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking.

Beleidsdomein Economie: beleidsacties en investeringen i.f.v. de speerpunteneconomie

De toenemende mondialisering van de economie heeft een grote impact op het Limburgs ondernemerschap en op de Limburgse arbeidsmarkt. Met Limburgse veerkracht moeten we het economisch weefsel versterken en vooral vernieuwen. Het uitvoeringsplan van het Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK²) geeft alvast de richting van de economische transitie aan. We gaan verder op de ingeslagen weg van de speerpunteneconomie met gerichte beleidsacties en investeringen. De realisatie van de SALK-acties krijgt dan ook een topprioriteit.

We werken onder meer voort aan een voldoende kwalitatief aanbod van bedrijventerreinen. De provinciale ruimtelijke planningsprocessen volgen we proactief op in functie van de regionale schaarste en de gekende behoefte aan uitbreidingsruimte bij bestaande bedrijven.

Uit eerder uitgevoerde studies blijkt dat Limburg sterke logistieke troeven heeft. Dat biedt ontwikkelingskansen aan de logistieke sector in termen van ondernemerschap en jobcreatie. Daarom investeren we verder in de creatie van de nodige logistieke ruimte, en in innovatiestimulering in de logistieke sector en bedrijfsprocessen.

Het SALK-rapport noemt de Healthcare en de zorgeconomie uitdrukkelijk als toekomstgerichte sectoren voor nieuw ondernemerschap waaruit nieuwe en duurzame tewerkstelling kunnen voortvloeien. De sector kan dankzij de SALK-prioriteiten versnellen en excelleren.

De Limburgse arbeidsmarkt staat onder toenemende druk. De werkloosheidsgraad bedraagt 9,11 %. De nakende sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers versterkt die werkloosheidsdruk nog extra. Daarom stelden we het "Arbeidsmarkt actieprogramma Limburg" op. Dit actieprogramma bevat de diverse SALK-arbeidsmarktacties. Doelstelling: de realisatie van extra capaciteit in opleiding en trajectbegeleiding. Daarmee willen we de plotse stijging van de werkloosheid opvangen. Ook werken we intensief samen met VDAB Limburg voor onder meer de bestrijding van de hoge Limburgse jeugdwerkloosheid, en de terugdringing van de sterke stijging van de werkloosheid bij 50-plussers.

Terug naar boven

Ludwig Vandenhove

Lees de beleidsnota.

Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Water: Duurzaam Limburg

Limburg ontwikkelt volop als groene en duurzame provincie. We ontvouwen in 2015 het PNC op de site Craenevenne verder als centrum voor natuur- en milieueducatie. Het vernieuwde MOS is afgestemd op de noden van elke individuele school.
Het Limburgse klimaatplan zit op schema. We leggen nu de fundamenten voor volledige klimaatneutraliteit tegen 2050. Dit plan kan onze provincie op termijn meer welvaart en welzijn opleveren dan gelijk welk sectoraal relanceplan.
Limburg blijft investeren in het provinciale waterlopenbeheer. De strijd tegen overstromingen, de natuurlijke inrichting van waterlopen en de herwaardering van waterlopen in stads- en dorpskernen zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Beleidsdomein Veiligheid: focus op veiligheid en preventie van criminaliteit

In 2013 nam het aantal woningdiefstallen in onze provincie af met 11,6 %. Een goede reden om de constructieve samenwerking met onze partners in veiligheid verder te zetten. Het provinciebestuur voert deze legislatuur het preventieplan "Diefstal in Woningen" uit: we adviseren de Limburgers over wat ze zelf kunnen doen om de inbraakkans op te verkleinen. We ontwikkelden ook een inbraakpreventie-app. Deze internationale primeur verlaagt de drempel voor preventieadvies.

Beleidsdomein PLOT: Baken in het opleidingslandschap rond veiligheid

Het PLOT werkt in 2015 verder aan haar groei. Het wil een baken zijn in het opleidingslandschap rond veiligheid, in een wereld die constant evolueert: het veranderende takenpakket van de provincies, de hervorming van de civiele veiligheid, de hervorming van het brandweeronderwijs, … Het PLOT zoekt ook naar nieuwe win-winsituaties. Een betere samenwerking met gelijkaardige opleidingsinstellingen is daarbij belangrijk.

De structurele infrastructuurproblemen voor het PLOT dwingen ons om een globaal concept voor een veiligheidscampus in Zwartberg te ontwikkelen.

Beleidsdomein Personeel en Organisatie: werkzekerheid tot minstens eind 2015

Ondanks de besparingen blijft het personeelsbudget gehandhaafd. De personeelsleden die nu in dienst zijn, hebben werkzekerheid tot minstens einde 2015. Er is echter geen vervanging voorzien bij natuurlijke afvloei door pensioneringen. Er is ook geen krediet geraamd voor de vervanging van personeelsleden die in de loop van 2014 ontslag namen.
In 2015 wacht ons een belangrijke uitdaging voor het personeelsbeleid: zorgen voor een maximale match tussen de functieprofielen van de vacante functies en de competentieprofielen van de medewerkers die intern van functie veranderen.

Beleidsdomein Confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen

Wanneer de eigen inkomsten van islamitische, orthodoxe en kathedrale erediensten ontoereikend zijn, is de provincie verplicht om financieel hulp te bieden. Dat is bepaald in het eredienstendecreet. Op dezelfde grondwettelijke basis hebben de provincies financiële verplichtingen ten aanzien van de vrijzinnigen, maar die wetgeving is federaal geregeld.
De inkomsten van de Instelling voor Morele Dienstverlening bestaan uitsluitend uit provinciale toelagen. De provincie dringt erop aan dat ook de niet-confessionele gemeenschappen maximaal eigen inkomsten moeten verwerven: een financiering met uitsluitend overheidsmiddelen overstijgt immers het solidariteitsprincipe.

Terug naar boven

Igor Philtjens

Lees de beleidstoelichting.

Beleidsdomein Cultuur en erfgoed

Cultuur is een sociale, economische, intellectuele en culturele hefboom. Ze brengt mensen samen en zorgt voor welzijn. Daarom blijft de provincie vechten voor cultuur in Limburg, en blijven we onze provinciale cultuurhuizen versterken. Zo garanderen we dat iedereen van een kwalitatief hoogstaand aanbod kan blijven genieten dankzij toppers zoals het Gallo-Romeins Museum, Cultuurplatform, Bokrijk, Z33, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, de Provinciale Bibliotheek, Dommelhof.

Dat doen we in de eerste plaats door ons provinciaal erfgoed te bewaren en uit te bouwen, maar ook door het publiek te laten kennismaken met het verleden via gerichte projecten en exposities. We blijven ook investeren in een rijk, kwalitatief, toegankelijk en toekomstgericht cultuuraanbod: van bibliotheekwerking tot relevante cultuurprojecten.
Ten derde zetten we in op een toekomstgericht klimaat van creativiteit via subsidies, begeleiding van Limburgse talenten en verbindingen tussen cultuur en economie, educatie, wetenschap, maatschappij en toerisme.

Domein Bokrijk

Het unieke erfgoed van het Openluchtmuseum van Bokrijk blijven we conserveren en restaureren. We willen het erfgoed belevingsvol, weersonafhankelijk en innovatief ontsluiten. Via een educatieve indoorruimte bouwen we verder aan een openluchtmuseum met slechtweergarantie. De organisatie van kinderkampen draagt bij tot de verdere uitbouw van het kindvriendelijke karakter.

Beleidsdomein Toerisme

1 % omzetstijging in de vrijetijdseconomie levert 100 directe en 50 indirecte jobs op. Daarom willen we de instroom aan toeristen verhogen. Via weersonafhankelijke belevingen die bijdragen tot een 365-dagenseizoen. Via de wijdverspreide Limburg Vakantiegids. Via een voortzetting van de succesvolle "Dit noemen wij"-imagocampagne die ook Limburgers overtuigt om in Limburg op vakantie te gaan. Via een verdere uitbouw van onze website. Maar ook via het nieuwe Routebureau dat instaat voor de verdere ontwikkeling, het onderhoud en de vermarkting van het fietsroutenetwerk.
We streven ook naar extra beleving met fietsroutes over het water, door de lucht en onder de grond en de interactieve ontsluiting van ons mijnerfgoed. We helpen onze toeristische ondernemers om verder te professionaliseren via opleidingen en kennisdeling. Daarnaast ontwikkelden we een uniek samenwerkingsmodel dat de 44 Limburgse gemeenten toelaat om op maat te participeren in onze campagnes. Ten slotte bouwen we ook de publiek-private werking van het meetingtoerisme verder uit.

Kenniscentrum

We willen evolueren naar een vraaggestuurde dienstverlener voor steden en gemeenten. Met een nieuw beheersysteem, een klantencontactcentrum, een frontoffice voor GIS-ondersteuning en de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke raamcontracten die leiden tot kostenverlaging en administratieve vereenvoudiging.

Facilitair beheer

De Dienst Facilitair Beheer combineert operationele en financiële efficiëntie met een kwaliteitsvolle dienstverlening. We bouwen een flexibele en digitale werkomgeving uit die meer gebruik maakt van mobiele apparatuur en draadloze netwerken.

Terug naar boven

Frank Smeets

Lees de beleidstoelichting.

Beleidsdomein Sport: focus op G-Sportcentrum en uitbreiding van netwerk mountainbikes

De bevoegdheid Sport valt weg bij de provincie. De ondersteuning van G-sportinitiatieven kunnen we dus ook niet meer voortzetten. We geloven nog altijd in de uitbouw van Dommelhof als een G-sportcentrum. We ontwikkelden er speciale programma’s en creëerden een gevarieerd aanbod. We hopen dat Vlaanderen deze werking overneemt en dat het multiplicatoreffect volop kan spelen. Daarom zetten we de resterende tijd alles in op het G-Sportcentrum Dommelhof.

Limburg werkt ook verder aan het onderhoud, de kwaliteitsverbetering en de uitbreiding van het fietsroutenetwerk voor mountainbikes. We brengen deze werking onder de koepel van het Limburgse fietsroutenetwerk en paardenroutenetwerk.

Beleidsdomein Welzijn: voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod

Persoonsgebonden materies zijn niet langer een provinciale bevoegdheid maar komen in handen van de steden, gemeenten, of Vlaanderen. Wat we niet kunnen overdragen, bouwen we af en vereffenen we. Dit om de maatschappelijke rol die de provincie jarenlang gehad heeft, op een ordentelijke manier af te sluiten. Toch willen we in onze provincie een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod. Waar mogelijk, bieden we ook in 2015 ondersteuning. Tegelijk onderhandelen we met Vlaanderen over de manier waarop we projecten kunnen voortzetten.

De provincie gelooft in innovatieve projecten zoals Hospilim en Housing First. Zulke projecten kunnen in de beginjaren financiële ondersteuning en begeleiding krijgen. Dankzij deze tijdelijke ondersteuning kunnen dergelijke innovatieve projecten groeien, en na 2 jaar overleven binnen het reguliere aanbod.

Met het project "Gezonde Gemeente" motiveren en ondersteunen de provinciale Dienst Preventieve Gezondheid en de Limburgse Logo’s de Limburgse gemeenten om stapsgewijs werk te maken van een lokaal integraal gezondheidsbeleid. In de toekomst voeren de Limburgse Logo’s en de vzw Limburgs gezondheidsoverleg deze opdracht uit.

Beleidsdomein Wonen en Huisvesting is nu geïntegreerd binnen de Directie Ruimte.

Beleidsdomein Gelijke kansen: beperkte beleidsruimte

Gezien de afvoering van de provinciale persoonsgebonden materies en de beperkte beleidsruimte lijkt het weinig zinvol om een strategische adviesfunctie inzake gelijke kansen te blijven organiseren. Voorlopig wijzigt men het decreet gelijke kansen nog niet. We volgen de ontwikkelingen op en beoordelen op basis daarvan of en hoe we de komende jaren nog inzetten op gelijke kansen.

De Vlaamse steun voor de realisatie van de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer binnen het provinciebestuur spitste zich alleen toe op 2014. Een nieuwe ondersteuningsaanvraag legden we dit najaar voor. We dragen de werking van de Mobiliteitscentrale over naar de dienst Mobiliteit.

Beleidsdomein Inburgering en integratie: EVA neemt over

De Vlaamse overheid wil het inburgerings- en integratiebeleid laten uitvoeren door een Vlaamse EVA die alle bestaande inburgerings- en integratiecentra overkoepelt. Vanaf 1 januari maken het PRIC en de vzw Onthaalbureau Limburg deel uit van de Vlaamse EVA Integratie en Inburgering.

Beleidsdomein Noord-Zuid: 0,7 % van de begroting is voor ontwikkelingssamenwerking

Tot nader order reserveren we 0,7 % van de provinciale begroting voor ontwikkelingssamenwerking. 70 % hiervan besteden we aan projecten met een Limburgse link in het Zuiden, 30 % aan Noord-Zuideducatie in Limburg.

Terug naar boven

Jean-Paul Peuskens

Lees de beleidstoelichting.

Beleidsdomein Informatie en Communicatie: focus op transitieproces en regiomarketing

De Vlaamse regering kiest voor een proces van bestuurlijke verandering. De provincies krijgen een afgeslankte rol. Doorheen dit veranderingsproces hebben alle Limburgers, personeelsleden en stakeholders recht op de juiste informatie en begeleiding. Veranderen werkt waar communiceren slaagt.
De provinciale regiomarketing profileert Limburg opnieuw als een regio waar nieuwe ideeën meer kansen krijgen en waar ruimte is om sterke ideeën te laten groeien.

Beleidsdomein Mobiliteit: klemtoon op fiets- en traag verkeer

Het provinciebestuur versterkt het groeipotentieel voor fietsverplaatsingen door de uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Het provinciebestuur breidt ook het fietssnelwegennetwerk uit. Verder werken we aan een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie; dat geeft ons de mogelijkheid om de lokale en bovenlokale infrastructuurbehoeften in het strategisch actieplan voor Limburg op te nemen.
Ten slotte onderzoeken we ook hoe we gemeenten, die willen werken rond trage mobiliteit, inhoudelijk en financieel kunnen ondersteunen.

Beleidsdomein Jeugd: maximaal talenten ontwikkelen

Het provinciebestuur zet ook in 2015 volwaardig in op het provinciaal jeugdbeleid.
Onze ambitie: alle Limburgse kinderen en jongeren maximaal kansen geven om hun talenten te ontwikkelen met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Projectsubsidies voor jongereninitiatieven zijn voor de provinciale jeugddienst hét instrument om jongeren financieel en inhoudelijk te ondersteunen.

De ondersteuning van het jeugdbeleid van lokale besturen is één van de belangrijke speerpunten. Het provinciebestuur voorziet voor de gemeentebesturen een helpdesk, diverse vormings- en infomomenten en ondersteuning op maat.
De provinciale ondersteuning voor het bovenlokale jeugdwerk uit zich in 2015 in structurele werkingssubsidies voor drie Limburgse organisaties (vzw LISS, vzw De Regenboog en vzw CMGJ) en een projectsubsidie voor opstartende organisaties.

Beleidsdomein Onderwijs: gekwalificeerde jongeren versterken Limburg

Onderwijs draagt bij tot een versterking van de regio. Daarom creëert de provincie kansen voor iedereen die kennis wil verwerven.
Een eerste actiepunt is de koppeling van de competenties en het welzijn van de jongeren aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt en de leerplannen van het onderwijs. Sterk gevormde leerkrachten helpen jongeren om vlotter door te stromen naar de arbeidsmarkt. We creëren ook kansen voor de meest kwetsbare jongeren, verhogen de onderwijskansen door taalkennis, mikken op een kwalitatief en complementair onderwijs, ook voor volwassenen, en blijven aandacht besteden aan de goede werking van het Provinciaal Centrum voor Leerling Begeleiding.

Terug naar boven

Inge Moors

Lees de beleidstoelichting.

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening: duurzaam en slim ruimtegebruik

De provincie Limburg zet sterk in op de opwaardering, uitbreiding en creatie van regionale bedrijventerreinen. In 2015 start het provinciebestuur drie nieuwe planningsprocessen op. Tegelijk werken we verder aan de afbakening van tien Limburgse kleinstedelijke gebieden. Binnen de afbakeningsperimeter voeren we een stedelijk beleid; buiten de perimeter primeert landbouw, de open ruimte en de landelijkheid.

Onze energievoorziening blijft in 2015 een belangrijke uitdaging, niet alleen op het vlak van mogelijke black-outs, maar zeker ook wat het gebruik van alternatieve energiebronnen betreft. De Limburgse energiekaart is in opbouw. In 2014 actualiseerden we ook het Limburgse windmolenplan. In 2015 maken we voor twee clusters gedetailleerde rasterkaarten op.

We analyseren en onderbouwen het provinciale en lokale ruimtelijke beleid via het nieuwe provinciale datasysteem "Limburg in cijfers". Gebiedsgericht werken en afstemming zoeken tussen beleidsdomeinen is meer dan ooit aangewezen om een kwalitatief duurzaam en slim ruimtegebruik te bevorderen. We herorganiseren onze dienstverlening en brengen een meer gericht en geïntegreerd advies uit, waarbij we lokale besturen proberen te inspireren.

Beleidsdomein Landbouw: focus op innovatieve land- en tuinbouw

De land- en tuinbouwsector blijft in Limburg een belangrijke economische pijler. Het provinciebestuur werkt verder aan een stimulerend beleid dat de sector bijkomende veerkracht geeft voor haar economische uitdagingen. Het subsidiereglement "Ruraal management" geeft land- en tuinbouwers de mogelijkheid om professioneel advies in te winnen over de strategische keuzes in hun bedrijf. Daarnaast investeert de provincie ook in praktijkgericht onderzoek.

De land- en tuinbouw is de belangrijkste ruimtegebruiker in onze provincie; 37 % van de Limburgse oppervlakte is in gebruik door land- en tuinbouwbedrijven. De verwevenheid met andere gebruiksfuncties op het platteland én in de stedelijke kernen blijft daardoor groeien. Dankzij de landbouwomgevingsplannen geeft onze provincie een maximale invulling aan de landschappelijke ontwikkeling in en rond het agrarisch bedrijf.

Een duurzame landbouw kan niet zonder aandacht voor klimaat en milieu. In 2015 starten we met "erosieteams" om de efficiëntie van erosiebestrijdingsmaatregelen te vergroten.

De Vlaamse provincies kregen van Vlaanderen de opdracht om multifunctionele landbouw te stimuleren. Multifunctionele landbouw beantwoordt aan maatschappelijke behoeften naar zorg, recreatie, natuurbeheer, educatie en beleving van het platteland. Limburg zet binnen het geheel van multifunctionele landbouwactiviteiten in op drie thema’s: hoeve- en streekproducten, plattelandseducatie en groene zorg.

Terug naar boven

Budget

Het budget is sedert 2014 volledig opgebouwd volgens het stramien van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC), een belangrijk instrument om uit te groeien tot een efficiëntere overheid.

Tijdens deze legislatuur streeft het provinciebestuur naar Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg.

Algemene informatie rond het budget en de meerjarenplanning vind je terug via www.limburg.be/provincialemiddelen.

Terug naar boven

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social