De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Beleidsnota 2014 - Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg

Laatst aangepast donderdag, 06 april 2023, 09.28 u.

Tijdens de Novemberzittingen in 2013 stelt de deputatie haar doelstellingen voor. Gouverneur Herman Reynders opende de zittingen op 23 oktober 2013.

De deputatie stelde haar beleid 2014 op een nieuwe manier voor. Zij zullen deze legislatuur samen streven naar een Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg.

Deze doelstelling vormde de rode draad tijdens de besprekingen over het budget voor 2014 en het beleid voor 2013-2018.

Rede van de gouverneur

Tijdens de Novemberzittingen in 2013 stelt de deputatie haar doelstellingen voor.
Gouverneur Herman Reynders opende de zittingen op 23 oktober 2013.

Met zijn rede "De Stad Limburg, pleidooi voor meer stedelijkheid en samenwerking", doet hij een oproep om Limburg voldoende te wapenen om de uitdagingen waar zij voor staat te realiseren. Innovatie, vernieuwing en levenskwaliteit kunnen onze regio een voorsprong geven op andere regio's. De grootste drijfveer is de toekomst van de volgende generaties, de jongeren van morgen. Ook zij moeten kunnen wonen en leven in een regio die misschien niet alles, maar toch veel te bieden heeft.

Inhoud

 • Pleidooi voor meer stedelijkheid en samenwerking
 • Limburg vandaag
 • Limburg morgen (De stad Limburg)
 • Een pleidooi voor meer stedelijkheid is vooral een pleidooi voor meer samenwerking
 • Wonen "in '-t stad": ambitie voor groei?
 • Aandachtspunten voor de stad Limburg: wat is er zeker nodig om uit te groeien tot stad Limburg 
  • "It's all about the economie, you stupid" ...
  • Onderwijs
  • Mobiliteit
  • Verhalen
  • Sterren
  • Imago
 • Verbluffende toekomst

Download "De Stad Limburg".

Terug naar boven

Sterk Limburg

Limburg is haar beproevingen altijd te boven gekomen. We kwamen er zelfs altijd weer sterker uit. Dat is onze kracht. Limburg heeft een sterk industriële traditie die we volop moeten herlanceren. Ook op andere terreinen zoals vrije tijd en landbouw liggen heel wat kansen.

Een sterke economie

Behalve in de traditionele maakindustrie, bouw en fruitsector worden ook inspanningen geleverd voor de logistieke sector, biotech en medtech, zorgeconomie, cleantech en green energy en de creatieve economie. Deze sectoren hebben immers ook een impact op de traditionele industrie die hierdoor competitiever wordt. Onze gunstige ligging in de Euregio en de kennisregio Leuven-Eindhoven-Hasselt-Maastricht-Aken-Luik zijn een extra troef. In het kader van het SALK zal ons flankerend economisch beleid een versnelling hoger schakelen. Een sterke economie in ondernemingen van de toekomst zijn onze beste garantie op jobs en welvaart.

Een sterk onderwijs

Met een hoge jeugdwerkloosheid, vooral bij laaggeschoolden, is het belangrijk dat Limburgse jongeren optimale onderwijskansen krijgen. De provincie ziet het als haar taak alle betrokkenen efficiënt te laten samenwerken. Jongeren zijn onze toekomst. Daarom moeten we hen de beste kansen geven om hun talenten te ontwikkelen.

Een sterk toerisme

Limburg exporteert haar gastvrijheid. Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen onze regio. Dit zorgt voor jobs en welvaart. We bouwen deze sector verder uit met respect voor het unieke Limburgse karakter: rust en authenticiteit. Dit doen we door de beleving van onze natuur, erfgoed, cultuur en het fietsroutenetwerk te verbeteren en op elkaar te laten aansluiten.

Een sterke land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw is een belangrijke economische pijler voor Limburg. Ook deze sector staat voor grote uitdagingen om te innoveren en sterker te staan op een uiterst competitieve wereldmarkt. De provincie ziet het als haar taak om het agrarisch ondernemerschap verder uit te bouwen. Kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek zijn hier zeer belangrijk.

Creatief talent versterken

Nu meer dan ooit moeten we investeren in innovatie. Daarom is de ondersteuning van creatief talent ook belangrijk. In een creatief klimaat trekken we de succesvolle ondernemers van morgen aan. Uiteraard speelt cultuur, vooral als we het anders aanpakken zoals met “kunst in de open ruimte”, hierin een belangrijke rol. Dit zet ons samen met andere initiatieven op de kaart als creatieve, vernieuwende regio.

Versterken = verbeteren

De provincie speelt een belangrijke coördinerende rol in het optimaal beheren en aanwenden van de Limburgse ruimte voor bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en landbouw. Op dezelfde ondersteunende manier realiseren we de afbakening van de kleinstedelijke gebieden en ondersteunen we de woonbehoeften van de lokale besturen.

Je kunt de beleidsnota downloaden.

Terug naar boven

Sociaal Limburg

Een economische en financiële crisis heeft ook gevolgen op sociaal vlak. Daarom steken we een tandje bij met scherpe keuzes en doelstellingen waarmee we het verschil kunnen maken.

Zorgen voor zorg

www.desocialekaart.be biedt een goed overzicht van het welzijns- en zorgaanbod in Limburg. Samen met de andere provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel wordt deze sociale kaart nog verbeterd. Voor de lokale besturen en andere welzijnspartners voorzien we in alle mogelijke data op maat via sociale planning. Met “Limburg in Cijfers” beschikken de lokale besturen nu over alle nuttige cijfermateriaal. Een betere werking in de zorg ontstaat ook door samen te werken. Daarom biedt de provincie overlegtafels aan om netwerken te bevorderen.

Toegankelijke en innovatieve zorg

Het zorgaanbod moet toegankelijk zijn voor alle Limburgers. De provincie wil nu vooral inzetten op het uitrollen van de Huizen van het Kind in heel de provincie en versneld extra kinderopvang creëren. Ook nieuwe tendensen in de zorg zoals participatie, inspraak en vermaatschappelijking zullen de nodige aandacht krijgen.

Zorg in de gemeente

Zorg organiseer je best zo dicht mogelijk bij de zorgbehoevende. In de gemeente dus. De provincie wil de lokale besturen ondersteunen met cijfergegevens en analyses. Zo kan iedere gemeente de juiste onderbouwde beleidskeuzes maken. Verder blijft het ons doel dat alle Limburgse gemeenten het charter “Gezonde Gemeente” ondertekenen.

Samen Limburger

Samen Limburger en wereldburger worden. Nieuwkomers, zeker uit andere culturen, in onze Limburgse maatschappij integreren blijft een taak. De focus zal blijven liggen op trajectbegeleiding, maatschappelijke oriëntering en Nederlands leren. Als mensen elkaar begrijpen zal het samenleven ook vlotter verlopen. Op het vlak van gelijke kansen beperkt onze rol zich nu tot het versterken van het gelijke kansenbeleid in onze provinciale instellingen. We behouden ons engagement om 0,7 % van de begroting aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Maar we kiezen ook voor nieuwe projecten zoals onze samenwerking met de Limburgse universiteit en de hogescholen om studenten die een betekenisvolle stage in een ontwikkelingsland doen financieel te steunen.

G-sport voor iedereen

De provincie wil voortaan meer inzetten op G-sport. Samen met de betrokken organisaties willen we dit laagdrempelig sportaanbod nog verhogen. Daarom zullen we het provinciaal domein Dommelhof ook uitbouwen tot een sportcentrum voor G-sporten.

Je kunt de beleidsnota downloaden.

Terug naar boven

Duurzaam Limburg

We lenen onze aarde van onze kinderen. Dus ook Limburg. De klimaatopwarming laat zich ook hier hard voelen  met stormschade, overstromingen, heidebranden, … Daarom neemt de provincie het voortouw voor een duurzaam Limburg.

Een duurzame land- en tuinbouw

Limburg is en blijft een land- en tuinbouwstreek. Met “Boeren planten bij boeren” dragen we bij tot een duurzame inrichting van het Limburgse platteland en een duurzame land- en tuinbouw. Verder steunen we lokale besturen om de land- en tuinbouw een plaats te geven in hun gemeente. Een vitaal en leefbaar platteland blijft een prioriteit. Investeren in een duurzame landbouw is ook belangrijk voor de innovatie die onze landbouw en agrarische industrie op de kaart kan zetten.

De Limburgse biodiversiteit beschermen

Door samen te werken met Regionale Landschappen en de gemeenten wil de provincie een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Limburg. In een steeds dichter bebouwd en versnipperd Limburg moeten we onze natuurgebieden blijven verbinden. Het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit wordt een belangrijke partner voor iedereen in Limburg die iets wil doen voor biodiversiteit.

De Limburgse klimaatambitie

In 2020 wil Limburg klimaatneutraal zijn. Hiervoor werken we samen met de gemeenten, de bedrijven en de bevolking. Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant hebben de 44 Limburgse gemeenten zich al geëngageerd om 20 % CO2 te besparen tegen 2020. Met de steun van de provincie konden al deze gemeenten ook tijdig een klimaatplan indienen bij Europa.

Duurzaam naar de toekomst

Een duurzaam Limburg betekent ook dat we naar een duurzame toekomst kijken met onderzoek en educatie van de bevolking. Zo zal het Limburgs Veldstudiecentrum in Craenevenne biodiversiteitonderzoekers en –ambassadeurs in scholen en verenigingen blijven stimuleren. Onze expertise rond educatie over duurzame ontwikkeling bouwen we verder uit. Met “Milieuzorg op School”, bezoekerscentra bij natuurgebieden, vorming, studiedagen, publicaties, netwerking en subsidies willen we alle Limburgers maar vooral  de jeugd, stimuleren om mee te werken aan een duurzame Limburgse toekomst. Het Provinciaal Natuurcentrum in Craenevenne 86, speelt hier een belangrijke rol in.

Je kunt de beleidsnota downloaden.

Terug naar boven

Eén Limburg

Naast materiële bekommernissen bestaat ons leven ook uit een zoektocht naar zingeving en verlangen we naar geborgenheid. Daarop inspelen, dat doen onze Limburgse steden en gemeenten elke dag. Daarom ziet de provincie zich ook als een ondersteuner en professionele partner van de Limburgse lokale besturen.

In dienst van steden en gemeenten

Limburg is niet te vergelijken met andere provincies. Ons netwerk van steden en gemeenten maakt een coördinerend provinciaal beleidsniveau onontbeerlijk. Daarom wil de provincie haar organisatie en businessmodel nog meer inzetten als dienstverlener voor lokale besturen die door de Vlaamse overheid steeds meer taken krijgen toegeschoven waarvoor zij niet altijd de expertise in huis hebben. Mobiliteit, lokale land- en tuinbouw, een gemeentelijk milieubeleid zijn slechts enkele voorbeelden van de steun die de provincie aan de lokale besturen kan verlenen.

Ons Limburgs erfgoed

Uit ons verleden leren we wie we zijn en waar we vandaan komen. Uit ons erfgoed leren we over onze samenleving en dus ook waar we toe behoren. Daarom ziet de provincie het als haar taak om het Limburgs erfgoed duurzaam te vertalen naar een breed publiek. Dat gebeurt onder andere met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed en de cel Mijnerfgoed. In 2014 gaan we natuurlijk dieper in op ons Limburgs WO I verhaal met het project “Kleine verhalen in een Groote Oorlog”.

Over onze grenzen

Limburg ligt in de Euregio en grenst aan veelbelovende regio’s. De provincie ziet het als haar taak deze grensoverschrijdende kansen te verkennen en te gebruiken. Door een coördinerende rol op te nemen kunnen grensoverschrijdende projecten Limburg op de kaart zetten als toekomstgerichte regio. Uiteraard zal de provincie volop steun blijven verlenen aan projectontwikkeling in het kader van het Europees cohesiebeleid en Europese projectoproepen omdat dit belangrijke hefbomen zijn voor de economische ontwikkeling van onze regio.

Je kunt de beleidsnota downloaden.

Terug naar boven

Budget

Het budget is vanaf dit jaar volledig opgebouwd volgens het stramien van de Beheers- en Beleidscyclus (BBC), een belangrijk instrument om uit te groeien tot een efficiëntere overheid.

Tijdens deze legislatuur streeft het provinciebestuur naar Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg.

Gedeputeerde Frank Smeets gaf op 4 november 2013, tijdens de Novemberzittingen, een toelichting bij de beleidsnota 2014 (budget 2014).

Algemene informatie rond het budget en de meerjarenplanning vind je terug via www.limburg.be/provincialemiddelen.

Terug naar boven

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social

Prikbord