De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

120 actiepunten

Laatst aangepast maandag, 26 november 2012, 12.33 u.

Slim & Duurzaam

 1. Afwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal en industrieterreinen van de Kempische As
 2. Uitwerking revitaliseringsprogramma voor bestaande bedrijventerreinen
 3. Invulling van 80 % van de niet-benutte bedrijveneterreinen tegen 2024
 4. Uitbreiden van het telecommunicatienetwerk miv glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen
 5. Verhoging van de verhuurcapaciteit van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen
 6. Realisatie Energyville en incubator op de THOR-site te Waterschei en Greenville te Houthalen-Helchteren
 7. Planmatige ontsluiting industrieterreinen naar het hoger netwerk
 8. Verbinding industrieterrein Sint-Truidenn met E40 / capaciteit verhogen E313
 9. Beperking stop van Lozen en het sluizencomplex Blauwe Kei
 10. Aanleg provinciewegen 1ste en 2de categorie conform planologisch profiel
 11. Openbaar vervoer op maat van elke Limburger
 12. Afbouw N715 naar toeristische weg
 13. Inzetten op stedelijke en landelijke vernieuwingsprojecten
 14. Realisatie van meer samenhangende groengebieden
 15. Verdichting op het vlak van wonen en werken
 16. Verhoging belevenis publieke ruimte
 17. Uitvoering plan Limburg, klimaatneutraal
 18. CO2 reductie van 50 % tegen 2020 en van 75 % tegen 2030
 19. Versnelde introductie van BIO-WKK bij industrie en landbouw
 20. Aanleg van warmtenetten
 21. Het versneld in gebruik nemen van elektrische wagens
 22. Uitvoeren van grootschalige isolatieprojecten
 23. Faciliteren van passiefhuisrenovaties
 24. Inzetten op bebossingsprojecten
 25. Faciliteren van de technologietransfer naar de Limburgse bedrijven
 26. Stimulering samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kunst-, cultuur- en designcentra, mediahuizen, ICT bedrijven (ICT, nieuwe media, creatieve sectoren)
 27. Stimuleren van innovatieve samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven (Techtransfer en Innovatiecentrum)
 28. Lancering en uitbouw van multidisciplinaire innovatieknooppunten
 29. Uitbouw van een site om van ‘lab’ naar ‘fab’ te gaan
 30. Implementatie van methodes om creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren
 31. Ontwikkeling van een creatieve economische zone voor bedrijven in de Kanaalzone Hasselt
 32. Ontwikkeling Game-incubator C-mine
 33. Ontwikkeling steunpunt sociale innovatie Limburg
 34. Maximaal kansen geven aan initiatieven van sociale waardecreatie
 35. Meer intensieve ICT-begeleiding van gezinnen en kinderen
 36. Stragische inzet op 11 speerpunten met een duidelijk toekomstpotentieel
 37. Stimuleren van kennisontwikkeling en clustervorming: zoals Energyville, Bioville en Greenville
 38. Limburg op de Europese kaart zetten als zorgregio
 39. Verder uitbouw van Limburg als hotspot in het Vlaamse biotechlandschap
 40. Inzetten op E-health
 41. Versnelde uitbouw van Hospilim
 42. Inzetten op talent in de zorg
 43. Verdere profilering van Limburg als extended gateway naar en van de haven van Antwerpen
 44. Aantrekken van nieuwe bedrijfsinvesteringen met value addes logistics
 45. Behoud van tewerkstelling in de automotive-sector
 46. Ondersteuning van technologische innovatie bij toeleveranciers en autoproducten
 47. Faciliteren oprichting clean tech antenne Limburg
 48. Valorisatie van de Limburgse ondergrond
 49. Uitwerking van een grondstoffenbeleid (methaangasextractie – geothermie)
 50. Limburg positioneren als top of mind landschapsgerichte korte vakantiebestemming
 51. Voeren van een flankerend beleid op maat van de toeristische ondernemers
 52. Realisatie van een aantal thematische clusterparken
 53. Creatie van agrarische bedrijvenzones
 54. Kansen creëren voor planologische ruil tussen landbouw, natuur, industrie en militaire domeinen
 55. Samenwerking stimuleren pcfruit, wetenschappelijk en demonstratief onderzoek – samenwerking met de veilingen
 56. Garantie voor basisfinanciering van het toegepast wetenscchappelijk en demonstratief onderzoek
 57. Streven naar residu-arme fruitteelt
 58. Duurzame innovatie in de fruitsector
 59. Inschrijven van Limburg in het groenboek en witboek inzake de transformatie van het industrieel weefsel van Vlaanderen
 60. Stimulering van bedrijven om zich in te schrijven in het concept van "Fabriek van de Toekomst"
 61. Stimulering van ondernemerschap ism werkgeversorganisaties

Talent & Opleiding

 1. Blijvend inzetten op het bevorderen van deelname aan het onderwijs
 2. Continue aandacht voor het aanbieden van kwaliteit in het onderwijs
 3. Aandacht voor collectieve talentontwikkeling en individuele talentontwikkeling
 4. De verdere verankering en verbreding van het universitair onderwijs in Limburg
 5. De integratie van de academische hogeschoolopleidingen
 6. Steven naar schaalvergroting in het hoger onderwijs – fusie hogescholen
 7. Hoger onderwijs op maat
 8. Aansporen van jongeren voor het volgen van een wetenschappelijke technische opleiding
 9. Levenslang leren als centraal aandachtspunt
 10. Allochtone jongeren ondersteunen in het omgaan met hun duale omgeving, nl. de verschillen in waarden en normen van de eigen gemeenschap en die van de samenleving waarin ze leven
 11. Versterking van het basis- en vooral kleuteronderwijs
 12. Actief nastreven betere kennis Nederlandse taal
 13. Erkenning meerwaarde preventieve gezinsondersteuning aan huis
 14. Actieve begeleiding van leerlingen bij overgang
 15. Actief nastreven degelijke kennis Duitse taal
 16. Ontwikkeling Huizen van het Kind
 17. Verhogen van de ouderparticipatie
 18. Dichter bij elkaar brengen van het opleidingsniveau van de werkzoekenden en de vraag vanuit de arbeidsmarkt
 19. Onderkenning van de problematiek van de afstemming tussen vraag en aanbod en talentontwikkeling op de arbeidsmarkt als prioriteit
 20. Inzetten van intrede van kansengroepen op arbeidsmarkt
 21. Inzetten op activeringsbeleid voor oudere werknemers
 22. Streven naar een kwalitatieve minimumzorggarantie in de regio
 23. Werken aan een meer structurele aanpak en samenwerking tussen wonen en welzijn
 24. Stimuleren van mantelzorg, vrijwilligerswerk, betere samenwerking in de eerste lijn en het realiseren van nieuwe woonvormen
 25. Verdere ondersteuning en versterking van de thuiszorg en uitbreiding van het residentieel aanbod
 26. Prominente positionering van Limburg binnen Flanders Care
 27. Ontwikkeling van nieuwe concepten in de zorg: zorgtraject doorheen het leven, zorghotel, ICT-zorgplatform
 28. Realiseren van opvang van de helft van de kinderen onder drie jaar in kwaliteitsvolle kinderopvang
 29. Gezondsheidsbevordering blijft een belangrijke uitdaging
 30. Actieve profilering als dementievriendelijke provincie
 31. Voeren van een actief beleid gebaseerd op eigenheid en uitwisseling met de diverse gemeenschappen en culturen
 32. Vermaatschappelijking van de zorg en de rol van de lokale besturen hierin versterken
 33. Vermarkting van de groene, landschappelijke en duurzame aspecten van Limburg
 34. Stimuleren van nieuwe woonvormen die een antwoord op de vergrijzing bieden
 35. Inzetten op duurzaam en energiezuinig bouwen
 36. Verdere uitbouw Vlaams kenniscentrum toegankelijkheid ivm aanpassingen in en aanpasbaarheid van woningen voor personen met een verminderde mobiliteit
 37. Programma van 500 huur- en 200 koopwoningen gedurende 5 jaar
 38. Uitbouwen van een sportaanbod in de diverse disciplines
 39. Verfijnen en verbreden faciliteiten topsport
 40. Implementatie professionele begeleiding van talentvolle jongeren
 41. Verdere investering in sportevenementen van Europees niveau
 42. Volgehouden investeringsplanning voor sportinfrastructuur in intercommunaal verband
 43. Toegankelijker maken van G-sport
 44. Aanmoedigen creatief talent en cultuurproductie
 45. Versterking van cultuurerfgoedbeleid
 46. Concept van integrale veiligheid – optimalisering van de provinciale veiligheidsketen
 47. Optimalisering van opvangplan rondzwervende dieren
 48. Uitbouw van Limburg als een "topspot" binnen en buiten Europa
 49. Provinciebestuur moet "Europaproof" worden
 50. Maximaal inzetten op grensoverschrijdende samenwerking
 51. Nastreven van een betere Limburgse aanwezigheid in de belangrijke beslissingsfora
 52. Versterken van provincie als bovenlokale beheerder en bemiddelaar voor de toeleiding naar de hogere overheden
 53. Zorgen voor efficiënte besturen en een versterkte samenhang binnen de provincie
 54. Streven naar een beter structureel overleg en afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus
 55. Na verankering LRM-middelen, nu ook structuur verankeren
 56. Prioritair beroep doen op reguliere middelen
 57. Lobbying op alle niveaus voor aanwending alle federale en Vlaamse hefbomen
 58. Competentieclustering en samenwerking tussen gemeenten op functionele basis
 59. Faciliteren samenwerking en strategische fusies

Provincie Limburg is ook social