De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Planbaten (art. 2.6.4 t.e.m. 2.6.19 VCRO)

vrijdag, 14 juni 2013
 1. Wat zijn planbaten?
  Planbatenheffing is een perceelsgewijze belasting op een vermoede meerwaarde die tot stand komt door een bestemmingswijziging die voortvloeit uit een bestemmingsplan.

 2. Criteria voor de toepassing van planbaten
  De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) somt uitdrukkelijk en limitatief de bestemmingswijzigingen op die aanleiding kunnen geven tot een heffing.

  Bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot een heffing

  Oorspronkelijke bestemming

  Nieuwe bestemming

   
  Wonen
  Bedrijvig-heid Recreatie Oppervlakte-delfstoffen Landbouw Bos, overig groen, reservaat en natuur
  Wonen
  geen
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  Bedrijvigheid
  heffing
  geen
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  Gemeenschaps- en nuts-voorzieningen
  heffing
  heffing
  heffing
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  Recreatie
  heffing
  heffing
  geen
  n.v.t.
  n.v.t.
  n.v.t.
  Landbouw
  heffing
  heffing
  heffing
  heffing
  geen
  n.v.t.
  Bos, overig groen, reservaat en natuur
  heffing
  heffing
  heffing
  heffing
  heffing
  geen
 3. Uitzonderingen waarbij geen planbaten verschuldigd zijn

  Er is geen planbatenheffing verschuldigd in volgende gevallen:
  • indien de bestemmingswijziging niet tot gevolg heeft dat voortaan een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning verkregen kan worden die vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg niet verkregen kon worden
  • indien de bestemmingswijziging minder dan 25 % van een perceel bestrijkt en/of het een perceelsgedeelte van minder dan 200 m² betreft
  • indien voor het perceel een ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel een bijzonder plan van aanleg, in werking treedt om te voldoen aan een verplichting tot planschadevergoeding
  • indien het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte woning in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor wonen geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan
  • indien een perceel, opgenomen in een niet-vervallen verkaveling, bestemd voor woningbouw, een voor woningbouw geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan
  • indien het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, een zonevreemd, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor bedrijvigheid geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan
  • indien het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg, zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte gebouwen of terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten gelegen of gevestigd zijn, een voor deze activiteiten geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan.

  Percelen die worden onteigend of overgedragen in der minne en voor het algemeen nut, worden van planbatenheffing vrijgesteld, voor zover voldaan is aan beide volgende voorwaarden:

  • er wordt overeenkomstig artikel 2.4.6 §1, eerste lid, geen rekening gehouden met de waardevermeerdering die voortvloeit uit de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van aanleg
  • de onteigening, respectievelijk de overdracht in der minne en voor het algemeen nut, gebeurt ten laste van de heffingsplichtige en niet ten aanzien van een derdeverkrijger.
 4. Tijdstip waarop de planbaten ontstaan

  De belastingschuld wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het kalenderjaar van de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de bestemmingswijziging omvat die als grondslag geldt van de planbatenheffing. Het verzenden van het aanslagbiljet maakt de heffing evenwel nog niet opeisbaar. De heffing is pas opeisbaar na het zich voordoen van een gebeurtenis die de meerwaarde tot uiting brengt (= het zogenaamde startfeit). Zo zal de planbatenheffing betaalbaar zijn binnen een termijn van:
  • vijftien kalenderdagen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte betreffende een overdracht ten bezwarende titel, door de heffingsplichtige, van enig zakelijk recht met betrekking tot het perceel
  • zes maanden na het verlenen, in laatste administratieve aanleg, van:
   • een stedenbouwkundige vergunning voor bouwwerken voor zover voldaan is aan alle volgende voorwaarden:
    • de betrokken bouwwerken betreffen niet enkel afbraakwerken of bodemsaneringswerken
    • voor het verrichten van de betrokken bouwwerken is de medewerking van een architect vereist
    • de vergunning kon vóór de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg niet worden verleend
   • een verkavelingsvergunning.

   Een bonificatie t.b.v. 15 % wordt verleend aan de heffingsplichtige die de planbatenheffing betaalt binnen het jaar na de datum waarop het aanslagbiljet verstuurd is, terwijl het heffingsbedrag eigenlijk nog niet moest worden betaald.
 5. De berekening van de planbatenheffing

  Planbatenheffing wordt berekend op basis van de vermoede meerwaarde van een perceel ten gevolge van een bestemmingswijziging en op basis van de oppervlakte van de bestemmingswijziging op het perceel. De vermoede meerwaarde per m² werd decretaal als volgt vastgelegd.
  Vermoede meerwaarden per m²

  Oorspronkelijke bestemming

  Nieuwe bestemming

   
  Wonen
  Bedrijvig-heid Recreatie Oppervlakte-delfstoffen Landbouw
  Wonen
  geen
  n.v.t
  n.v.t
  n.v.t
  n.v.t
  Bedrijvigheid
  54,89 euro
  geen
  n.v.t
  n.v.t
  n.v.t
  Gemeenschaps- en nuts-voorzieningen
  85,65 euro
  57,36 euro
  1,92 euro
  n.v.t
  n.v.t
  Recreatie
  83,73 euro
  55,44 euro
  geen
  n.v.t
  n.v.t
  Landbouw
  85,92 euro
  57,63 euro
  2,19 euro
  2,46 euro
  geen
  Bos, overig groen, reservaat en natuur
  86,31 euro
  58,02 euro
  2,58 euro
  2,85 euro
  0,39 euro
  De planbatenheffing wordt berekend aan de hand van een progressief tarief dat per kadastraal perceel wordt toegepast op het bedrag van de vermoede meerwaarde.
  Planbatenheffing: een progressief tarief op bedrag vermoede meerwaarde
  Gedeelte van de vermoede meerwaarde % toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte Totaalbedrag van de heffing over het voorgaande gedeelte
  van 0,01 tot en met 12.500,00 euro
  1 %
  /
  van 12.500,00 tot en met 25.000,00 euro
  2 %
  125,00 euro
  van 25.000,00 tot en met 50.000,00 euro
  3 %
  375,00 euro
  van 50.000,00 euro tot en met 100.000,00 euro
  5 %
  1.125,00 euro
  van 100.000,00 tot en met 150.000,00 euro
  8 %
  3.625,00 euro
  van 150.000,00 tot en met 200.000,00 euro
  14 %
  7.625,00 euro
  van 200.000,00 tot en met 250.000,00 euro
  18 %
  14.625,00 euro
  van 250.000 tot en met 500.000,00 euro
  24 %
  23.625,00 euro
  boven 500.000,00 euro
  30 %
  83.625,00 euro
 6. Bezwarenregeling

  De heffingsplichtige kan bij de Vlaamse belastingsdienst een gemotiveerd bezwaar indienen tegen een aanslag. Het bezwaar dient op straffe van verval ingediend te worden binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de betekening van het aanslagbiljet.

Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen.
Belastingen

Nieuws

woensdag, 12 september 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen
Het debatplatform www.welklimburgwiljij.be bestaat ruim een half jaar. Met de vraag “Welk Limburg wil jij?” nodigen we iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie....
vrijdag, 27 juli 2018
Beelden van het ontwerp
De UHasselt, stad Hasselt, provincie Limburg hebben samen met de Vlaamse Bouwmeester het ontwerp van David Kohn en Bovenbouw gekozen voor de herbestemming van de Begijnhofsite. Het ontwerp moest aan...
maandag, 18 juni 2018
Limburg Windt nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor de bouw van één windturbine gelegen Eikendreef zn te Ham. De aanvraag gaat over het uitbaten van een windturbine ten zuiden van de E313 ter...