De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Uitbreidingsplan moet Scania Parts Logistics en Weltjens Transport NV verankeren in Limburg

woensdag, 16 oktober 2019

Op voorstel van Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, zette de provincieraad vanavond het licht op groen voor het voorlopige ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de noodzakelijke uitbreidingsruimte moet bieden aan het logistieke bedrijf Scania en grondwerker Weltjens.

“Om de bedrijven Scania en Weltjens de nodige uitbreidingsruimte te geven is een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk. Door het nieuwe plan kan Scania een goed en duidelijk businessplan voorleggen dat moet verzekeren dat het bedrijf in Oudsbergen en Limburg aanwezig blijft. Transportbedrijf Weltjens krijgt rechtszekerheid en uitbreidingsmogelijkheden,” aldus Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening.

Twee deelplannen

Het provinciebestuur startte in 2017 de procedure op om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Opglabbeek te Oudsbergen.

“Scania is al langer vragende partij om ruimte ter beschikking te krijgen om de nodige bedrijfsuitbreidingen te kunnen realiseren”, aldus gedeputeerde Inge Moors. “Het bedrijf heeft een langetermijnstrategie opgemaakt m.b.t. de doorgroeimogelijkheden in Oudsbergen. Het grondwerkersbedrijf Weltjens verkreeg een tijd geleden een positief planologisch attest van het provinciebestuur. Hierdoor zijn we als overheid ook verplicht een ruimtelijk plan op te maken om het bedrijf te voorzien van de nodige ruimte. Via dit gecombineerd plan, pakken we beide dossiers gelijktijdig aan.”

Via dit nieuwe plan krijgen de regionale bedrijven Scania en Weltjens de nodige uitbreidingsmogelijkheden en kan tegelijk de noordelijke rand van het bedrijventerrein beter landschappelijk gebufferd worden. Hiervoor wordt een strook van 25 meter rondom het bedrijventerrein voorzien. Het plan voorziet ook in een gedeeltelijke compensatie van de landbouwruimte.

Gedeputeerde Inge Moors licht toe: “Het plan bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste deelplan zorgt voor de noordelijke uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Opglabbeek en verschaft uitbreidingsruimte aan de bedrijven. De zone bevindt zich in directe aansluiting met de twee bedrijven. Het terrein is alles samen 26,8 ha groot. Naast de bijkomende oppervlakte voor bedrijvigheid wordt een zone van 2 ha in het oostelijk deel van het plangebied als natuur bestemd. Zo kan het natuurgebied dat ook is aangeduid als habitatrichtlijngebied 'Mangelbeek en heide- en VEN-gebied' zich verder ontwikkelen. Het tweede onderdeel voorziet een planologische omzetting ter compensatie van het innemen van landbouwgebied, de zogenaamde compensatie van herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Dit deelplan is ongeveer 5 ha groot.”

Efficiënt Ruimtegebruik

Bij de inrichting van de bedrijfssites wordt gestreefd naar een maximaal en efficiënte ruimtegebruik, een duurzame en kwalitatieve bedrijfssite, een optimale functionele organisatie en een goede landschappelijke integratie ten opzichte van de omgeving. Zo wenst Scania Parts Logistics in de uitbreidingszone een logistieke hal te realiseren waar ze zoeken naar een efficiënte hoogte om goederen te stapelen voor een zo optimaal mogelijk ruimtelijk rendement. De ruimte die bijkomend moet aangesneden worden zal optimaal door het bedrijf gebruikt moeten worden: elke vierkante meter, ook in de hoogte waar mogelijk. Weltjens wenst de logistieke activiteiten verder uit te breiden.

Gedeputeerde Inge Moors: “De gronden die bestemd worden als regionaal bedrijventerrein, mogen enkel gebruikt worden voor de uitbreiding van de reeds aanwezige bedrijfsactiviteiten van Scania Parts Logistics en Weltjens Transport NV. Andere type van bedrijfsactiviteiten worden op deze gronden niet toegelaten. Bij een eventuele stopzetting van de activiteiten van deze bedrijven op deze locatie, laten de voorschriften toe dat de gronden kunnen hergebruikt worden voor landbouw.”

Aandacht voor integraal waterbeheer

Door de uitbreiding van de bestaande bedrijven zal de verharde oppervlakte binnen het plangebied uiteraard stijgen. Daarom dienen beide bedrijven voldoende en goede waterbuffers te voorzien. De open waterbuffers van beide uitbreidingen kunnen voorzien worden in de groenbuffers van 25 meter op voorwaarde dat de werking van de buffer niet doorbroken wordt. Ook een bestaand waterbufferbekken, dat nu in landbouwgebied gelegen is en dienst doet voor de wateropvang van wegenis van het bestaande bedrijventerrein, wordt mee geïntegreerd in de plannen waardoor de planologische situatie gecorrigeerd wordt.

Openbaar onderzoek en infomarkt

Een openbaar onderzoek zal de bevolking de kans geven om eventuele opmerkingen te formuleren. Dit openbaar onderzoek start op vrijdag 8 november 2019 en eindigt op maandag 6 januari 2020.

In het kader van dit openbaar onderzoek wordt op 4 december 2019 een infomarkt georganiseerd waar medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Dit infomoment zal doorgaan van 18 u. tot 20 u. in zaal Den Ichter (zaal D en E), Kapelstraat 16 te Opglabbeek (Oudsbergen).

Vervolgtraject

Nadat het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden, worden alle opmerkingen en vragen tot aanpassing bestudeerd en beoordeeld door Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Deze commissie maakt een voorstel van advies en mogelijke bijsturingen. Vervolgens is het aan de provincieraad, in de lente 2020, om een definitieve beslissing over het dossier te nemen.