De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
schets van industriezone opglabbeek

Openbaar onderzoek en infomarkt PRUP "Prioritair Regionaal Bedrijventerrein Opglabbeek"

Welke ontwikkelingen worden er gepland?

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaand regionaal bedrijventerrein “Opglabbeek”  te Opglabbeek. Het bedrijventerrein is gelegen in het economisch knooppunt Opglabbeek.

Conform de bovenlokale structuurplannen en de provinciale beleidsvisie inzake de economische ontwikkeling van de provincie Limburg wordt in uitvoering van de taakstelling aan bedrijvigheid op 3 plaatsen in Limburg prioritair ingezet op de uitbreiding van het areaal aan regionaal bedrijventerrein. Opglabbeek is geselecteerd als één van de drie locaties. Het plangebied ligt in aansluiting met het bovenlokaal bedrijventerrein Industriezone Opglabbeek, net ten westen van de dorpskern van Opglabbeek langs de Weg naar Meeuwen (N76) en de Weg naar Zwartberg.
 
In uitvoering van de taakstelling voor bedrijvigheid opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) wordt een PRUP opgemaakt voor het Prioritair Regionaal Bedrijventerrein te Opglabbeek. Bindende bepaling nr. 30 van het RSPL stelt: "De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten af en voert een differentiatie door. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen". De opmaak van het PRUP kadert tevens binnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).

De locatie voor het prioritair te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein volgt uit de vastgelegde zoekzones in de studie “Ruimte voor Bedrijvigheid in Limburg”, afgekort RuBeLim. Uit het alternatievenonderzoek voor de economische knooppunten werden 3 zoekzones naar voor geschoven: een oostelijke zoekzone en twee zuidelijke zoekzones. Deze 3 zoekzones zijn reeds aan het publiek toegelicht op het infomoment van 10 december 2015. Voor de drie zoekzones werd een plan-MER-screeningsnota opgemaakt waarin de potentiële milieu-effecten in beeld gebracht worden. De huidige uitbreidingszone kwam als meest gunstige naar voren. De andere 2 werden niet meer weerhouden.

Infomarkt

Het informatiemoment vindt plaats op dinsdag 30 mei 2017 tussen 18.00 en 20.00 u. in Den Ichter, Kapelstraat 16 in Opglabbeek. Op deze infomarkt zullen medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau Antea Group klaarstaan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 5 mei 2017 t.e.m. 3 juli 2017, ligt het ontwerp PRUP voor jou ter inzage in het stadshuis, dienst Ruimte, Kapelstraat 1, 3660 Opglabbeek. Je kunt het dossier inkijken elke werkdag, tijdens de kantooruren.

Je kunt het dossier PRUP "Prioritair Regionaal Bedrijventerrein Opglabbeek" ook online inkijken.

Opmerkingen of bezwaren?

Tot en met 3 juli 2017 kun je schriftelijke opmerkingen en suggesties over het ontwerp PRUP per aangetekende brief bezorgen aan:

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Afdeling Ruimtelijke Ordening, Directie Omgeving
Provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Het is ook mogelijk om jouw schriftelijke opmerkingen digitaal te bezorgen aan de Procoro op het e-mailadres procoro@limburg.be
Bovendien kun je je bezwaarschrift tijdens de kantooruren, zowel in het provinciehuis in Hasselt (Universiteitslaan 1, t.a.v. de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) als in het gemeentehuis van Opglabbeek tegen ontvangstbewijs afgeven.

Bij de schriftelijke opmerkingen en suggesties moet je duidelijk aangeven:

  • jouw naam en adres
  • de verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats (bvb. plan, blz.).

Meer info

Provincie Limburg, dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Tel: 011 23 83 45 – e-mail: roplangroep@limburg.be
Website: www.limburg.be/ruimtelijkeordening

Nieuws

vrijdag, 23 juni 2017
De provincieraad heeft de verkoop van een perceel industriegrond op het bedrijventerrein Lanklaar Teutelberg goedgekeurd. Het perceel heeft een oppervlakte van 54a 10ca en is gelegen aan de Gaspeldoornstraat....
woensdag, 21 juni 2017
Op voorstel van Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, werd het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Hoeselt voorlopig...
woensdag, 21 juni 2017
Op 21 juni j.l. werd op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors de voorlopige vaststelling van het Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Goolderheide in Bocholt...