De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Openbaar onderzoek PRUP “Noordoostelijke omleidingsweg Tongeren” te Tongeren

maandag, 16 oktober 2017

Om een oplossing te bieden aan het huidige congestieprobleem op de stedelijke ringweg "De Wallen" te Tongeren wordt er gewerkt aan een omleidingsstructuur rond Tongeren. Deze zal bestaan uit een noordoostelijk en een zuidoostelijk deel. 
De noordoostelijke omleidingsweg vormt het onderwerp van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), meer specifiek in functie van de aanleg van een nieuwe weg tussen de N79-Maastrichtersteenweg en de N758-Baverstraat.
De provincieraad heeft op 20 september 2017 het ontwerp-PRUP voor de noordoostelijke omleidingsweg voorlopig vastgesteld.

Het PRUP beslaat een oppervlakte van  47.600m² (4,76 ha) en omvat volgende globale aspecten.

  • Er is één bestemmingsvoorschrift voor weginfrastructuur opgesteld, waarin de toegelaten werken worden vastgelegd en waarin wordt aangegeven wat met de niet benutte ruimte, na aanleg van de infrastructuur zal gebeuren.
  • Bijzonder aandacht gaat uit naar buffering en andere leefbaarheidsmaatregelen ten gevolge van de nieuwe wegverbinding ten opzichte van nabijgelegen gebieden.

De noordoostelijke omleidingsweg ligt ten noordoosten van het stadscentrum van Tongeren, op de grens van het kleinstedelijke gebied en het omliggende open landbouwgebied. Meer specifiek bevindt de omleidingsweg zich in het gebied tussen de woonomgeving "Achter de Statie" in het westen en het dorpje Berg te midden van een open agrarisch landschap in het oosten. De weg maakt een verbinding tussen de N79 Maastrichtersteenweg ten zuiden en de N758 Baverstraat ten noorden. Ten westen van de omleidingsweg ligt het Algemeen Ziekenhuis Vesalius waar op lange termijn een aansluiting met de nieuwe weg wordt voorzien.

Voor dit PRUP werd in 2014 een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Dit MER werd door de Dienst MER goedgekeurd op 18 augustus 2014. In dit plan-MER werd onderzocht welke impact  de aanleg van zowel een noordoostelijke als een zuidoostelijke omleidingsweg heeft op mens, fauna en flora, mobiliteit, waterhuishouding en landschap.
Tijdens het ontwerpend onderzoek werd vastgesteld dat het uiteindelijke tracé een "zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut" afsnijdt. Dit afgesneden deel zal (door de opmaak van het PRUP voor de noordoostelijke omleidingsweg) gelegen zijn buiten het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Deze zone wordt herbestemd via dit PRUP zodat het huidig gebruik, namelijk landbouw, bestendigd wordt.
Omdat deze herbestemming van dit plandeel niet onderzocht werd in het oorspronkelijk plan-MER werd hiervoor een aparte plan-MER-screening opgesteld.  Op 17 mei 2017 besliste het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Milieueffectrapportage dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER voor dit deel van het PRUP niet nodig is.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 16 oktober 2017 t.e.m. 14 december 2017, krijg je de kans om eventuele opmerkingen op het plan te formuleren.
Het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ligt gedurende deze periode ter inzage in het AC Praetorium, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren. Je kunt het dossier elke werkdag tijdens de kantooruren inkijken.

De ontwerpplannen kun je online raadplegen.

Infomarkt

Op maandag 13 november 2017 van 16 tot 20 u. organiseren wij een informatiemoment in het AC Praetorium , Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.
Op deze infomarkt zullen medewerkers van de provincie Limburg, het studiebureau SWECO Belgium NV en Afdeling Wegen en Verkeer, Limburg  klaarstaan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Opmerkingen of bezwaren?

Tot en met 14 december 2017 kun je schriftelijke opmerkingen en suggesties over het ontwerp PRUP per aangetekende brief bezorgen aan:
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Je kunt jouw schriftelijke opmerkingen eveneens digitaal bezorgen aan de Procoro op het e-mailadres procoro@limburg.be.

Bovendien kun je je bezwaarschrift tijdens de kantooruren, zowel in het provinciehuis in Hasselt (Universiteitslaan 1, t.a.v. de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) als in het AC Praetorium , Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren, tegen ontvangstbewijs afgeven.

Bij de schriftelijke opmerkingen en suggesties moet je duidelijk aangeven:

  • jouw naam en adres
  • de verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats (bijvoorbeeld plan, bladzijde).

Meer info

Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 23 83 45
E-mail: roplangroep@limburg.be
Website: www.limburg.be/ruimtelijkeordening

De nota’s zijn eveneens terug te vinden op de website van de provincie Limburg.

Nieuws

maandag, 20 november 2017
Naar aanleiding van de wateroverlast ter hoogte van de Asdonkbeek en in uitvoering van het goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "afbakening kleinstedelijk gebied Leopoldsburg" is de...
donderdag, 09 november 2017
Novemberzittingen provincieraad 2017 - Een Sterk Sociaal Duurzaam Limburg - Inge Moors
Op 9 november 2017 sloot gedeputeerde Inge Moors de toelichtingen van het beleid 2018 van de Limburgse deputatie af. Als bevoegde gedeputeerde voor Ruimtelijke ordening, Landbouw, Plattelandsbeleid,...
woensdag, 08 november 2017
Debatfestival
Welk Limburg wil jij? Dat is de centrale vraag op het debatfestival van de provincie Limburg op vrijdag 8 december over onze toekomstige ruimtelijke ordening in Thor Park, Genk. De dag is gevuld...