De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Reglement betreffende subsidies voor aankopen van natuurterreinen

Besluit van 16 december 2009

Gewijzigd: 21 april 2010

De provincieraad van Limburg

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende de toekenning van subsidies;

Overwegende dat erkende terreinbeherende natuurverenigingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud en de bescherming van natuurwaarden in Limburg;

Gelet op het provinciaal reglement van 19 december 2001 betreffende de subsidiëring van erkende terreinbeherende natuurverenigingen voor investering in natuurterreinen, gewijzigd bij besluit van
20 oktober 2004 en 4 december 2007;

Overwegende dat de procedure en enkele inhoudelijke voorwaarden uit bovenvermeld reglement achterhaald zijn of vereenvoudigd kunnen worden;

Overwegende dat het huidige reglement daarom best wordt opgeheven en een nieuw reglement wordt vastgesteld;

Gelet op het advies van de provinciale Mina-raad van 16 september 2009;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 2002 inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming en alle latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op artikel 777 8310/640 45 van het provinciebudget;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijkse vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan provinciale en gewestelijke terreinbeherende natuurverenigingen, voor de aankoop van natuurterreinen in Limburg.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

 • Natuurterreinen: alle terreinen, ongeacht hun ruimtelijke bestemming, met een meerwaarde voor natuur of als verbinding tussen natuur.
 • Provinciale aankoopperimeter: de gebieden, bepaald in overleg met alle terreinverwervende organisaties in Limburg, waarbinnen het provinciebestuur aangeeft natuurterreinen aan te willen kopen.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager voldoen aan volgende voorwaarden:

 • door de Vlaamse Regering erkend zijn als provinciale of gewestelijke terreinbeherende natuurvereniging
 • minstens 350 ha erkende natuurterreinen beheren in Limburg
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Artikel 4: voorwaarden waaraan de aankopen inhoudelijk moeten voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de aankopen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de natuurterreinen moeten in Limburg gelegen zijn
 • de natuurterreinen moeten buiten de provinciale aankoopperimeter gelegen zijn
 • de aankoop van de natuurterreinen moet door de Vlaamse overheid gesubsidieerd zijn en cumulatie met provinciale subsidies moet toegestaan zijn
 • de aankoopprijs per m² (exclusief notaris- en registratiekosten) mag niet hoger zijn dan het bedrag dat door de deputatie is vastgesteld.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 5: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • aangetekend
 • afgeven tegen ontvangstbewijs.

Meteen na het indienen, wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet uiterlijk 1 maart van het lopende jaar ingediend worden.

De aanvraag moet worden ingediend op volgend adres:
Dienst Milieu en Natuur - Planning en Beleid
Directie Ruimte
provincie Limburg
Provinciehuis
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel. 011 23 83 38
E-mail minaplanning@limburg.be

Artikel 6: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • eenmalig de beslissing van de minister over de erkenning als provinciale of gewestelijke terreinbeherende natuurvereniging
 • eenmalig een verklaring op eer dat de vereniging in Limburg een erkend areaal van tenminste 350 ha in natuurbeheer heeft
 • het indicatief aankoopprogramma voor het lopende jaar, zoals ingediend bij de bevoegde diensten van het Vlaamse Gewest
 • de beslissing van de Vlaamse overheid tot toekenning van de subsidies voor de aankoop van de in het indicatief aankoopprogramma vermelde natuurterreinen.

Het aanvraagformulier kan op het adres vermeld in artikel 5 worden opgevraagd of kan van de website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 7: toetsing op tijdigheid

Aanvragen die buiten de termijn vermeld in artikel 5 worden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement, behoudens aantoonbare gevallen van overmacht. De datum van ontvangst bij het bestuur geldt als datum voor de toetsing.

Artikel 8: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid binnen een termijn van 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag bij het bestuur.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet wordt vervolledigd binnen deze termijn, komt tijdens het lopende jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9: toetsing op vorm en inhoud

De aanvragen worden getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

Artikel 10: toetsing op krediet

De subsidie wordt enkel toegekend indien kredieten werden ingeschreven in het budget.

Artikel 11: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen 90 dagen na de uiterste datum van indiening of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie. De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van deze beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 12: bepaling van het subsidiebedrag

Het totale subsidiebedrag bedraagt maximaal 8 % van de totale aankoopprijs, inclusief notaris- en registratiekosten, van de natuurterreinen die de begunstigde in het lopende jaar aankoopt en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van dit reglement. Daarnaast komen ook de natuurterreinen in aanmerking die de begunstigde in de voorbije twee kalenderjaren heeft aangekocht en waarvoor toen een subsidie is toegekend maar nog geen provinciale subsidie werd uitbetaald.

Artikel 13: maximumsubsidiebedrag voor elke begunstigde

Het subsidiebedrag per begunstigde is beperkt tot het 1/x-de deel van het totale subsidiebedrag dat binnen het provinciale budget beschikbaar is voor dit subsidiereglement (met x = het aantal begunstigden). Dit bedrag wordt vastgelegd bij de beslissing van de deputatie over de toekenning van de subsidies.

Indien blijkt dat een begunstigde onvoldoende aankopen heeft gerealiseerd om het voor hem vastgelegde subsidiebedrag volledig uitbetaald te krijgen, kan het restbedrag worden overgeheveld naar andere begunstigden indien het voor hen vastgelegde bedrag ontoereikend was. De verdeling van het overgehevelde bedrag gebeurt in verhouding tot het door hen gerealiseerde surplus. Hiervoor moeten deze begunstigden de nodige (bijkomende) bewijsstukken aanleveren.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 14: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.

Een eerste schijf van 50 % van het maximumsubsidiebedrag zoals bepaald in artikel 13 wordt betaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het besluit van de deputatie.

Het saldo wordt betaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat de voorwaarden tot betaling van het saldo vermeld in het volgende artikel zijn vervuld.

De eerste schijf mag door de begunstigde pas als definitief verworven worden beschouwd indien voldaan is aan de voorwaarden tot betaling van het saldo (art. 15). Indien dit niet het geval is, volgt een gehele of gedeeltelijke terugvordering van de eerste schijf.

Artikel 15: voorwaarden tot betaling van het saldo

Uiterlijk 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarin de eerste schijf werd betaald, moet een aanvraag tot betaling van het saldo ingediend worden, samen met een gedetailleerde inventaris, zoals terug te vinden in 2.3. van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. Op deze inventaris wordt duidelijk aangegeven welke percelen ook voor provinciale subsidie worden ingediend. Deze inventaris draagt een verklaring van een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid dat voor de vermelde percelen Vlaamse subsidies werden toegekend.

Bij een negatief saldo zal dit bedrag worden teruggevorderd van de vereniging.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 16: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend, verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • in alle perscontacten en publicaties met betrekking tot de aangekochte terreinen, de provincie te vermelden als ondersteunende overheid en hiervoor gebruik te maken van het provincielogo
 • het ontvangen subsidiebedrag niet aan te wenden voor reservevorming.

VIII Controle en sancties

Artikel 17: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie op de aanwending van de hem in het kader van dit reglement toegekende subsidie. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden. De provincie kan te allen tijde bewijsstukken (o.m. afschriften van aankoopakten) opvragen, waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden van het reglement.

Artikel 18: sancties

Indien de begunstigde niet alle verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-uitbetalen of het slechts gedeeltelijk uitbetalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 19: inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2010.

Artikel 20: opheffings- en overgangsbepalingen

Het reglement betreffende de subsidiëring van erkende terreinbeherende natuurverenigingen voor investering in natuurterreinen van 19 december 2001, gewijzigd bij besluiten van 20 oktober 2004 en 4 december 2007, wordt hierbij opgeheven.

Subsidieaanvragen die werden ingediend in het kader van het reglement betreffende de subsidiëring van erkende terreinbeherende natuurverenigingen voor investering in natuurterreinen van 19 december 2001, gewijzigd bij besluiten van 20 oktober 2004 en 4 december 2007 en die nog in behandeling zijn op 1 januari 2010 worden verder behandeld overeenkomstig de voorwaarden en procedure bepaald in dat reglement.

De natuurterreinen die in 2007, 2008 en 2009 werden aangekocht door de begunstigde en die nog niet eerder werden gesubsidieerd omdat zij buiten de prioritaire aankoopsferen waren gelegen, kunnen binnen het huidige reglement een subsidie ontvangen, zelfs indien zij binnen de provinciale aankoopperimeter zijn gelegen.

Artikel 21: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2009-12-16

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Jos Claessens

Contactgegevens dienst

Milieu en Natuur, Duurzaamheid, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 38
e-mail mina@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 17 uur.