De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
provincie Limburg - Educatief centrum

Reglement

Artikel 1 – Toegankelijkheid

Het Educatief Centrum is vrij toegankelijk binnen de vastgelegde openingsuren en de aanwezige materialen zijn vrij raadpleegbaar.
Het Educatief Centrum is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

Artikel 2 – Openingsuren en sluitingsdagen

Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag tussen 9 en 16.30 uur of na afspraak. Elke maandag is het Educatief Centrum gesloten voor het publiek.
Meer info over openingsuren en sluitingsdagen.

Artikel 3 – Lidmaatschap

Het lidmaatschap geeft recht op het reserveren en lenen van materialen en op het raadplegen van informatiebronnen en het internet.
Minderjarigen schrijven zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.
Verlies of diefstal van de lidmaatschapskaart moet worden gemeld. Een nieuwe lidmaatschapskaart kan ter plaatse in het Educatief Centrum verkregen worden.
Het lidmaatschap is persoonlijk: de leden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hun lidmaatschapskaart. Adresveranderingen of wijzigingen in de persoonsgegevens moeten door de leden onmiddellijk worden meegedeeld.

Artikel 4 – Raadplegingen

Alle informatiebronnen, inclusief internet, kan men gratis raadplegen. De richtlijnen van het personeel moeten daarbij opgevolgd worden.

Artikel 5 – Aantal documenten per keer

Op het aantal materialen per keer per lener staat geen limiet. Bepaalde materialen kunnen niet uitgeleend worden. Hiervoor gelden de richtlijnen van het personeel.

Artikel 6 – Leentermijn en verlengen

De leentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen). De leentermijn kan verlengd worden op voorwaarde dat de materialen niet gereserveerd zijn door een andere gebruiker. Verlengen kan 1 keer voor een periode van 4 weken in het Educatief Centrum, telefonisch, via e-mail of via de website (www.limburg.be/educatiefcentrum - educatief materiaal zoeken - gebruikersactiviteiten). Telefonisch verlengen kan enkel tijdens de openingsuren.
De lener neemt zelf het initiatief voor verlenging van materialen.

Artikel 7 – Overschrijden leentermijn

Wie de leentermijn overschrijdt, moet een vergoeding betalen en de kosten voor één of meer maningsmails/brieven.
De retributie gaat in op de dag na het verstrijken van de leentermijn. De eerste aanmaningsmail vertrekt 14 dagen na het verstrijken van de leentermijn, vervolgens een 2de en 3de telkens met 14 dagen ertussen. Indien een lener na de tweede aanmaning geen gevolg geeft aan de oproep, zal hij/zij geen materialen meer kunnen lenen in het Educatief Centrum totdat hij/zij zich weer in regel heeft gebracht.
Indien de lener geen gevolg geeft aan de vierde oproep, kunnen de materialen en/of schulden teruggevorderd worden via gerechtelijke weg.
Tarieven vergoeding en maningskosten: zie artikel 15

Artikel 8 – Reserveren

Zowel materialen die uitgeleend zijn als beschikbaar zijn in het Educatief Centrum, kunnen gereserveerd worden.
Reserveren kan in het Educatief Centrum, telefonisch, via mail of via de website. Telefonisch reserveren kan enkel tijdens de openingsuren. De lener kan gelijktijdig maximaal 10 documenten reserveren. De lener ontvangt een mail wanneer de materialen beschikbaar zijn. De materialen blijven maximaal 2 weken gereserveerd.
Tarieven reservering: zie artikel 15

Artikel 9 – Begeleiding

De lener kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.
Het Educatief Centrum werkt met themaverantwoordelijken. Indien de lener dit wenst, kan een persoonlijke afspraak gemaakt worden met een themaverantwoordelijke om dieper in te gaan op de vraag.

Artikel 10 – Verantwoordelijkheid documenten

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam geleende materialen. De geleende materialen mogen niet verder worden uitgeleend.
Alvorens het Educatief Centrum te verlaten, moet de lener de materialen controleren op beschadiging en volledigheid. Indien er problemen zijn, moet de lener het personeel verwittigen om te vermijden dat hij of zij zelf aansprakelijk zou worden gesteld.
Het Educatief Centrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan hardware of software van de lener door gebruik van geleende audiovisuele materialen zoals video’s, dvd’s, cd’s en cd’roms.

Artikel 11 – Verlies, beschadiging, diefstal

Voor beschadiging, verlies of diefstal van documenten moet de lener een vergoeding betalen.
Indien een werk meerdere elementen omvat (cd’s, tekstboeken of andere) en één of meer elementen beschadigd, verloren of gestolen zijn, moet steeds het gehele werk worden vergoed.
Tarieven beschadiging, verlies of diefstal: zie artikel 15

Artikel 12 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De gebruiker van het Educatief Centrum gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van het Educatief Centrum. De gebruiker kan deze gegevens ter plaatse inkijken en verbeteren. Het Educatief Centrum zal de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker behoren niet meedelen aan derden zonder diens toestemming.
Enkel met de schriftelijke toestemming van de gebruiker mag het Educatief Centrum gegevens bijhouden voor persoonlijk gebruik of voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 13 – Auteurswet 

De lener moet er voor zorgen dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de lener.

Artikel 14 – Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven, verklaart de gebruiker van het Educatief Centrum zich akkoord met dit reglement, waarvan hij of zij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.
Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de verantwoordelijke van het Educatief Centrum en indien nodig door de deputatie van de provincie Limburg.
De deputatie kan, op voorstel van de verantwoordelijke van het Educatief Centrum, het lidmaatschap intrekken en de toegang tot het Educatief Centrum ontzeggen, wanneer men zich niet schikt naar de bepalingen van dit reglement of wanneer andere ernstige redenen een intrekking van het lidmaatschap en het ontzeggen van de toegang tot het Educatief Centrum noodzakelijk maken. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Hasselt.
In afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van de deputatie van kracht.

Artikel 15 – Tarieven 

Volgende tarieven worden gehanteerd voor lidmaatschap, comfortdiensten en retributiegeld en zijn cumuleerbaar:

 • Lidmaatschap
  • Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage: gratis
  • Nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal: gratis
  • Leengeld: het lenen van materialen is in principe gratis, voor sommige materialen wordt een waarborg betaald.
 • Comfortdiensten
  • Reserveren van documenten: ter plaatse, telefonisch of via internet: gratis
 • Raadpleging internet: gratis
 • Retributie:
  • overschrijden van de leentermijn: vergoeding
  • de retributie gaat in op de dag na het verstrijken van de gewone leentermijn.
  • voor alle materialen geldt een vergoeding van 0,10 euro per document per dag.
  • gewone maningsmail/brief: 0,75 euro.
  • aangetekende maningsbrief: 5,00 euro.
 • Beschadiging, verlies, diefstal: bij verlies, diefstal of zware beschadiging wordt de reële kostprijs aangerekend.

Artikel 16 – Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 oktober 2012.
Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Educatief Centrum - Stel een vraag
Educatief Centrum catalogus

Provincie Limburg is ook social