De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie

De provincieraad van Limburg

Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2020-2025:

 • beleidsdoelstelling BD000001: Limburg economisch doorontwikkelen
 • actieplan AP000003: Consolideren van koppositie in belevenis- en betekenistoerisme voor dichtbijvakantie
 • actie AC000011: Het uitbouwen van een performant eco-systeem rond de economie van de vrije tijd;

Overwegende het groeiende belang van de vrijetijdseconomie als speerpuntsector in de economische ontwikkeling in Limburg;

Overwegende dat gasten afhankelijk van het type logies per persoon per nacht tussen de 33,42 euro en 142,00 euro besteden, cijfers 2019:

 • hotels: 142,00 euro
 • gastenkamers: 112,66 euro
 • kampeerlogies: 33,42 euro
 • vakantieparken: 61,19 euro
 • vakantiewoningen: 49,07 euro;

Overwegende dat het verblijfscomfort en de beleving van het toeristische verblijf een determinerende invloed hebben op de gastentevredenheid en op de terugkomkansen;

dat daarom gastentevredenheid moet worden omgezet in "gastenvoorkeur" waardoor het beslissingsproces om terug een verblijf in Limburg te boeken, wordt beïnvloed;
dat kwalitatieve toeristische verblijven perfect inpasbaar zijn in de marketinginspanningen van Toerisme Limburg om Limburg in binnen- en buitenland te profileren als een gastvrije belevingsvolle provincie en in de inspanningen voor een verlenging van het toeristische seizoen;

Overwegende de diversiteit van het logiesaanbod in Limburg, in 2018:

 • hotels: 131 uitbatingen (personencapaciteit van 5.976)
 • gastenkamers en B&B’s: 273 uitbatingen (personencapaciteit van 2.153)
 • kampeerlogies: 61 uitbatingen (personencapaciteit van 10.355)
 • vakantieparken: 3 uitbatingen (personencapaciteit van 7.750)
 • jeugdlogies: 141 uitbatingen (personencapaciteit van 10.856)
 • vakantiewoningen: 577 uitbatingen (personencapaciteit van 4.048);

Gelet op het "Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst – investeringssubsidie", vastgesteld door de provincieraad op 18 oktober 2017 en een grondige evaluatie van dit reglement waaruit onder meer blijkt dat:

 • in 2018 en 2019 in totaal 110 subsidieaanvragen werden ingediend (verspreid over 3 indiendata), aan 85 projecten een subsidietoekenning werd verleend
 • het totaal van de goedgekeurde subsidies 857.648,59 euro bedraagt, tegenover een totaal van 1.673.718,00 euro aan investeringen door de sector van het kleinschalige logies, dit toont het belang van deze subsidie als hefboom voor investeringen in deze sector aan
 • voor projecten inzake het verhogen van het comfort een subsidiereglement niet het meest efficiënte en praktische instrument is: het merendeel van de projecten ter verhoging van het comfort van het logies is terug te brengen onder de thema’s temperatuurbeheersing, comfort voor fietsers en oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Dit soort projecten vraagt in mindere mate afstemming op de infrastructuur en het specifieke karakter van het logies, daar waar projecten inzake verhoging van de gastenbeleving wél afgestemd moeten zijn op de identiteit van het logies en de nodige duiding en onderbouwing vragen
 • de thema’s waarbinnen ingediende projecten moeten passen, nog beter moeten aansluiten op de (marketing)werking van Toerisme Limburg en de meest recente toeristische trends zoals betekenisvol en duurzaam reizen. Ook is het opportuun om een selectie te kunnen maken van één of meer geografische gebieden waar de projecten moeten plaatsvinden;

Overwegende dat de invloed van de beleving van het toeristische verblijf op de gastentevredenheid niet gerelateerd is aan de aard van het logies;

dat het hierdoor aangewezen is om geen onderscheid te maken tussen de aard en de omvang van de uitbatingen die in aanmerking komen voor een subsidie in het kader van dit reglement;

Overwegende dat op de groeimarge van de bezettingsgraad van de Limburgse logiessector kan worden ingezet door een versterking van de kwaliteit van het verblijf in het logies en dat een hogere kwaliteit kan worden bereikt door onder meer het bieden van meer beleving;

dat een kwalitatieve beleving van het verblijf volledig past in de actuele groei van de belevings- en betekeniseconomie waarbij consumenten meer en meer belang hechten aan producten met een meerwaarde te vatten in authenticiteit, (persoonlijke) beleving, kwaliteit, duurzaamheid, design, … ;

Overwegende dat het om bovenvermelde redenen aangewezen is om over te gaan tot wijziging van het "Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst – investeringssubsidie" van 18 oktober 2017;

Gelet op het decreet houdende het toeristische logies, van 5 februari 2016 voor de laatste maal gewijzigd op 19 juli 2019;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;

Gelet op de verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352 en alle latere wijzigingen van die verordening);

Overwegende dat de steun in het kader van deze subsidie wordt beschouwd als "de-minimissteun";

dat de "de-minimisregeling" de mogelijkheid biedt om steun gelimiteerd tot 200.000,00 euro per 3 jaar toe te kennen aan ondernemingen en dat de periode van 3 jaar een rollend karakter heeft;
dat alle overheidssteun die onder "de-minimis" valt, meetelt om te bepalen of de limiet van 200.000,00 euro per 3 jaar al dan niet overschreden wordt;
dat, indien de onderneming een verbonden onderneming is, deze "de-minimisdrempels" voor het groepsniveau van de verbonden ondernemingen gelden;

Overwegende dat de provincie Limburg een vooruitstrevend beleid voert voor wat betreft de toegankelijkheid van het eigen provinciale patrimonium en wenst dat lokale besturen en privépartners die een provinciale investeringssubsidie ontvangen een inspanning zouden leveren om de toegankelijkheid van hun infrastructuur te verhogen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op de budgetsleutel 2020/664000/0521 – Toegestane investeringssubsidies/Toerisme-Sectorondersteuning van het provinciale meerjarenplan;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijkse vastgestelde meerjarenplan kan de deputatie een subsidie verlenen aan logies, vergund of erkend door Toerisme Vlaanderen voor investeringsprojecten ter versterking van de beleving van het toeristische verblijf.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

Logiesdecreet: decreet van 19 juli 2019 houdende de wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden.
Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.
Toeristisch logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.
Exploitant: ieder die een toeristisch logies, zoals bovenvermeld, exploiteert, voor de rekening van wie een toeristisch logies wordt geëxploiteerd of die tot de exploitatie wordt gemachtigd op grond van een rechtsgeldige exploitatieovereenkomst.
Kamergerelateerde logies: een inrichting met één of meer verhuureenheden of een ruimte die mogelijkheid tot verblijf in de betekenis van het toeristische logies biedt.
Verhuureenheid: een hotelkamer, een gastenkamer, een vakantiewoning of afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van een kamergerelateerd logies waar kan worden overnacht door één of meer toeristen.
Kleinschalig toeristisch logies: een kamergerelateerd logies met maximaal 15 verhuureenheden en 32 slaapplaatsen.
Erkenning: de exploitant van een toeristisch logies kan vrijwillig voor zijn toeristisch logies een erkenning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.
Investeringsproject: een project waarvan de aankoop van duurzame goederen of investeringswerken meer dan 50 % van de totale kosten bedragen, waarbij duurzame goederen of investeringswerken uitgaven zijn die, volgens een normale boekhoudkundige verwerking, een afschrijvingsperiode van minstens 3 jaar hebben.
Duurzaam toerisme en ecotoerisme: vorm van toerisme waarbij de toerist kennis en inzicht krijgt in de natuurlijke omgeving en dat leidt tot een groter bewustzijn bij deze toerist over het belang van duurzaam gebruik van de omgeving, daarnaast streeft dit toerisme naar een zo minimaal mogelijke belasting van de natuurlijke omgeving en een doordacht gebruik van natuurlijke grondstoffen.
Betekenisvol toerisme: toerisme waarbij de gast tijdens een verblijf uitgenodigd wordt om te herbronnen en stil te staan bij zichzelf, bij anderen, bij geschiedenis en toekomst, bij de omgeving, bij milieu en natuur, …
Zorgtoerisme: binnen de context van dit subsidiereglement zijn twee onderdelen inzake zorgtoerisme belangrijk: een toegankelijke vakantie-infrastructuur en zorgomkadering in de vorm van de aanwezigheid van medische verzorging, assistentie en hulpmiddelen.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de eigenaar van een toeristisch logies, gevestigd op het grondgebied van de provincie Limburg (B) zijn
  of
  de exploitant van een toeristisch logies, gevestigd op het grondgebied van de provincie Limburg (B) zijn en in het bezit zijn van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, …) of een huur-, gebruiks- of een concessieovereenkomst hebben die nog minstens 6 jaar loopt op het onroerend goed waarvoor een aanvraag wordt ingediend
 • op het moment van de aanvraag, voldoen aan alle voorschriften van het logiesdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Indien een aanvrager diverse toeristische logies op verschillende adressen uitbaat, geldt ieder erkend logies op een afzonderlijk adres in Limburg als een afzonderlijke entiteit waarvoor een aanvraag kan ingediend worden
 • in het bezit zijn van een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het investeringsproject inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • gericht zijn op de verbetering van de beleving van het verblijf in het toeristische logies
 • passen in één van volgende thema’s:
  • fiets
  • gezin
  • zorg
  • streek en regio
  • duurzaamheid en betekenis
   De deputatie kan per projectoproep één of meer van deze thema’s selecteren. Daarnaast kan de deputatie één of meer geografische gebieden in Limburg waar de projecten moeten plaatsvinden, aanduiden
 • uitvoerbaar zijn binnen een termijn van 1 jaar en ten laatste 1 maand na de toewijzing van de subsidie door de deputatie, starten
 • voldoen aan de vereisten van de omgevingsvergunning en van alle andere vergunningen als het gaat om investeringswerken waarvoor een omgevingsvergunning en/of een andere vergunning is vereist.

Artikel 5: voorwaarden waaraan het investeringsproject financieel moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het investeringsproject financieel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 50 % van de projectkosten betreft de aankoop van duurzame goederen of investeringswerken
 • maximaal 25 % van de projectkosten betreft voorbereidende kosten o.m. het opstellen van een business- of investeringsplan, erelonen architect, …
 • het project mag nooit voor meer dan 100 % gefinancierd worden
 • in een periode van 3 opeenvolgende jaren cumulatief het maximumsubsidiebedrag van dit subsidiereglement én het subsidiereglement "Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst – investeringssubsidie", vastgesteld door de provincieraad op 18 oktober 2017, nog niet hebben toegekend gekregen. Deze periode van 3 jaar gaat in vanaf de eerste subsidietoekenning in het kader van bovenvermelde reglementen.

Artikel 6: de-minimis

De steun die in het kader van deze subsidie wordt gegeven, wordt beschouwd als "de-minimissteun", zoals bepaald in de verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352) en alle latere wijzigingen van die verordening.

De "de-minimisregeling" biedt de mogelijkheid om steun toe te kennen aan ondernemingen gelimiteerd tot 200.000,00 euro per 3 jaar. De periode van 3 jaar heeft een rollend karakter. Het is belangrijk te weten dat alle overheidssteun die onder "de-minimis" valt, meetelt om te bepalen of de limiet van 200.000,00 euro per 3 jaar al dan niet overschreden wordt. Indien de onderneming een verbonden onderneming is, gelden deze "de-minimisdrempels" voor het groepsniveau van de verbonden ondernemingen.

Om na te gaan of de de-minimisdrempel al dan niet overschreden werd, moet de aanvrager een de-minimisverklaring aan het dossier toevoegen.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 7: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvragen tot het verkrijgen van een subsidie kunnen in twee indieningsrondes, na het lanceren van een projectoproep, worden ingediend. De eerste indieningsronde wordt uiterlijk 30 april en de tweede indieningsronde wordt uiterlijk 31 oktober afgesloten.

De deputatie lanceert de projectoproep, bepaalt het projectbudget dat bij de oproep ter beschikking wordt gesteld, bepaalt één of meer thema’s waaraan de aanvragen moeten voldoen en, indien van toepassing: bepaalt de geografische gebieden waar de projecten moeten plaatsvinden.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs
 • elektronisch.

Elektronische indiening geniet de voorkeur.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Vrijetijdseconomie
Directie Ondernemen
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel.: 011 23 75 21
E-mail: toerisme@limburg.be

Artikel 8: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met een overzicht van inkomsten en uitgaven van het project
 • een duidelijke inhoudelijke omschrijving van het investeringsproject met een opgave van
  • de inpasbaarheid in de exploitatie van het logies: een beschrijving van de manier waarop het project aansluit bij de identiteit van het logies en de doelgroep
  • de bijdrage aan de versterking van de beleving van het verblijf in het logies
  • een rendementsprognose: een beschrijving van de impact van de investering op de omzet (door een hogere bezetting of als gevolg van een hogere prijssetting naar aanleiding van de gerealiseerde verhoging van de beleving in het logies) en/of op de creatie van directe jobs in de uitbating
 • een duidelijke kostenraming met een opgave van de geplande aankopen met offertes en eenheidsprijzen en/of een plan van inrichting met een beschrijvende opmeting en eenheidsprijzen
 • met betrekking tot vergunningen (waaronder de omgevingsvergunning): indien vergunningsplichtig: de vereiste vergunningen of het bewijs van aanvraag van deze vergunningen. Indien het investeringsproject niet vergunningsplichtig is, moet de aanvrager een verklaring op eer bijvoegen waaruit blijkt dat geen vergunning vereist is
 • indien de subsidieaanvrager geen eigenaar is van de accommodatie: een bewijs van het bezit van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, …) of een huur-, gebruiks- of een concessieovereenkomst die nog minstens 6 jaar loopt op het onroerend goed waarvoor een aanvraag wordt ingediend
 • indien de subsidieaanvrager geen eigenaar is van de accommodatie: een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de eigenaar akkoord gaat met de uit te voeren investeringswerken
 • een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 19 juli 2019 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008
 • een ondertekende de-minimisverklaring
 • een kopie van de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad/oprichtingsakte vennootschap (indien van toepassing)
 • de balans en jaarrekening van het laatste beschikbare boekjaar of een overzicht van inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar.

Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
Het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten kunnen op het adres vermeld in bovenvermeld artikel opgevraagd worden of kunnen van de bovenvermelde website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 9: toetsing op tijdigheid

Aanvragen die worden ingediend na 30 april en vóór 31 oktober van het lopende jaar worden pas behandeld vanaf 31 oktober van dat jaar.
Aanvragen die worden ingediend na 31 oktober van het lopende jaar komen in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. De aanvrager moet in het nieuwe budgetjaar een nieuwe aanvraag indienen om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie.
De postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst bij het bestuur geldt als datum voor de toetsing.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 10: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn.
De aanvraag wordt slechts verder behandeld na indiening van alle ontbrekende documenten. De ontvangst van de ontbrekende documenten wordt meteen bevestigd.

Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 11: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het investeringsproject inhoudelijk en financieel moet voldoen

De aanvraag wordt getoetst aan de inhoudelijke voorwaarden vermeld in artikel 4 van dit reglement.
De aanvragen die voldoen aan de hier beschreven voorwaarden worden vóór de beslissing over het al of niet toekennen van de subsidie ter beoordeling voorgelegd aan een jury die door de deputatie wordt opgericht, samengesteld en opgeheven.

Deze jury komt, op afroep en minstens binnen een termijn van 1 maand na het afsluiten van de projectoproep, samen en formuleert voor iedere aanvraag een beoordeling na een toetsing van de aanvraag aan volgende criteria:

 • inhoudelijke criteria (totaal 70 punten):
  • de mate van inpasbaarheid in de exploitatie van het logies, met name de mate waarop het project aansluit bij de identiteit en de doelgroep van het logies (40 punten)
   • op welke manier sluit het project aan bij of versterkt het de identiteit van het logies?
   • beantwoordt het project aan de verwachtingen van de doelgroep van het logies?
  • de mate waarin het project inspeelt op de toeristische tendensen en/of de noden van de toerist/recreant (20 p.)
   • wordt met het project ingegaan op actuele toeristische tendensen? Welke?
   • wordt met het project ingespeeld op actuele noden van toeristen/recreanten? Welke?
  • de kwaliteitsvolle en professionele uitwerking van het project (10 punten)
   • bevat het aanvraagdossier een duidelijke en haalbare timing?
   • is de opgenomen begroting realistisch en voldoende gedetailleerd?
   • is de projectbeschrijving duidelijk en voldoende onderbouwd?
 • bedrijfsgerichte criteria (totaal 30 punten):
  • de te verwachten impact op het rendement van het logies (15 punten)
   • heeft het project een impact op de omzet van het logies? Op welke manier wordt deze impact verwacht?
   • welke impact heeft het project op de creatie van duurzame tewerkstelling?
  • de financiële haalbaarheid (15 punten)
   • is het project realiseerbaar binnen de financiële toestand van het logies?

Projecten moeten een totaal van minstens 60 punten behalen, met een minimale score van 50 % op zowel het totaal van de inhoudelijke criteria als op het totaal van de bedrijfsgerichte criteria.

Artikel 12: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning en moet de aanvrager in het nieuwe budgetjaar een nieuwe aanvraag indienen om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. In voorkomend geval wordt rekening gehouden met het rapport van de jury.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 13: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist op basis van het juryrapport of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.

De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 14: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.
Als de aanvrager een erkend of vergund kleinschalig logies is, bedraagt het subsidiebedrag maximaal 70 % van de door de deputatie aanvaarde kosten.

Indien uit de de-minimisverklaring blijkt dat het limietbedrag van 200.000,00 euro per 3 jaar na toekenning van het gevraagde subsidiebedrag zal worden overschreden, zal het toegekende subsidiebedrag verhoudingsgewijs aangepast worden.

Indien op basis van eerder toegekende subsidies in het kader van dit subsidiereglement en het "Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst – investeringssubsidie", vastgesteld door de provincieraad op 18 oktober 2017 het cumulatief maximumsubsidiebedrag overgeschreden wordt, zal het toegekende subsidiebedrag verhoudingsgewijs aangepast worden.

Bij cumulatie van subsidies moet er steeds een eigen inbreng van 15 % zijn, berekend op de totale projectkosten.

De cumulatie met subsidies van Toerisme Vlaanderen is niet mogelijk.

Het toe te kennen subsidiebedrag wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende raming van de uitgaven zoals opgenomen in en gevoegd bij het aanvraagformulier. Het definitieve subsidiebedrag wordt na de indiening van de nodige documenten ter verantwoording van de aanwending van de toegekende subsidie berekend op basis van de werkelijke investeringsuitgaven na de projectuitvoering en nadat aan de voorwaarden van artikels 18 en 19 is voldaan. Enkel uitgaven die gedetailleerd bewijsbaar zijn en die officieel boekhoudkundig ingeschreven zijn, worden aanvaard voor de bepaling van het definitieve subsidiebedrag.

De bepaling van de provinciale subsidie kan beperkt worden tot bepaalde uitgavenelementen.

Volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • alle kosten die verband houden met de privégedeelten van het toeristische logies en die niet voor de logerende toeristen toegankelijk zijn
 • onderhouds-, verfraaiingswerken en vervangingsinvesteringen zoals behang- en schilderwerken, schoonmaken, … (dit is een niet limitatieve opsomming)
 • alle kosten verbonden aan de comfortabele inrichting van het logies en de onmiddellijke omgeving zoals bedden, terrassen, zonneluifels, inrichting van tuinen,… (dit is een niet limitatieve opsomming)
 • alle kosten verbonden aan de aankoop of inrichting van welnessinstallaties en -ruimtes zoals zwembaden, zwemvijvers, sauna’s, bubbelbaden… (dit is een niet limitatieve opsomming)
 • aankopen of kosten voor investeringswerken vóór de datum van de aanvraag
 • recupereerbare btw
 • werkingsuitgaven inherent verbonden aan de normale exploitatie van het logies
 • de directe en indirecte loonkosten van personeel in dienst van de aanvrager
 • overheaduitgaven, zoals uitgaven voor nutsvoorzieningen, gebruik van bestaand materiaal en infrastructuur, …

Bovenvermelde opsomming is niet-limitatief.

Artikel 15: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 20.000,00 euro per aanvraag en maximaal 50 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.
Als de aanvrager een erkend of vergund kleinschalig logies is, bedraagt het subsidiebedrag eveneens maximaal 20.000,00 euro per aanvraag. In dit geval bedraagt de subsidie maximaal 70 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.

Artikel 16: minimumsubsidiebedrag

Indien na toetsing en berekening het subsidiebedrag lager dan 1.250,00 euro is, zal de subsidie niet toegekend worden.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 17: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.
Een eerste schijf van 50 % wordt als terugvorderbaar voorschot betaald bij de toekenning.
Het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden tot betaling van het saldo vermeld in de volgende artikels zijn vervuld.

Artikel 18: voorwaarden tot betaling van het saldo

Binnen een termijn van 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de meegedeelde einddatum van het project, moet een aanvraag tot betaling van het saldo samen met de volgende documenten ingediend worden:

 • een financieel verslag: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende afrekening van uitgaven en ontvangsten, gestaafd met facturen, schuldvorderingen en andere financiële verantwoordingsdocumenten, gerelateerd aan de kostenraming
 • een gedetailleerd inhoudelijk verslag met beschrijving van de uitgevoerde werken, gerelateerd aan de hand van het aanvraagdossier
 • een bewijs van provinciale logovermelding
 • indien van toepassing: alle vergunningen (zoals de omgevingsvergunning) die betrekking hebben op het project
 • indien van toepassing: een kopie van het eindverslag van de Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen eventueel aangevuld met een verantwoording van de aanvrager waarom niet kon worden voldaan aan de toegankelijkheidsvereisten, indien kosten in het kader van een overeenkomst met de Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen ingediend worden.

Indien uit de ingestuurde afrekening blijkt dat de uiteindelijke kosten voor het project lager liggen dan de oorspronkelijke raming (waarop de subsidie werd berekend), wordt de subsidie verhoudingsgewijs aangepast zodat de definitieve provinciale subsidie nooit hoger kan liggen dan het maximale vastgelegde percentage vermeld in artikel 15.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 19: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • de investering uit te voeren binnen de in het aanvraagdossier vooropgestelde timing
 • voor alle werken de vereiste vergunningen te verkrijgen
 • bij alle promotionele activiteiten met betrekking tot het gesubsidieerde project het logo van de provincie Limburg te gebruiken. Ook op de gesubsidieerde infrastructuur of uitrusting moet dit logo worden aangebracht. In digitale en analoge publicaties moet tevens de vermelding "met financiële steun van de provincie Limburg" worden opgenomen
 • publiciteit te maken voor de gesubsidieerde accommodatie via toeristische kanalen
 • de bestemming als verblijfsaccommodatie te behouden gedurende een termijn van 5 jaar na de datum van de oplevering van de investeringen, waarbij de accommodatie op jaarbasis gedurende minimaal 180 dagen ter beschikking moet zijn van toeristen. De aanvrager is verplicht de volledige subsidie of een bedrag pro rata de periode van uitbating na oplevering van de investeringen terug te betalen indien de gesubsidieerde investeringen binnen deze periode van 5 jaar, behoudens overmacht, niet meer in de exploitatie worden gebruikt.
 • de deputatie steeds onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele projectwijzigingen.

VIII Controle en sancties

Artikel 20: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 21: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 22: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 20 februari 2020.

Artikel 23: opheffings- en overgangsmaatregelen

Het "Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst – investeringssubsidie" van 18 oktober 2017 wordt hierbij opgeheven.
Subsidieaanvragen die werden ingediend in kader van het "Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst – investeringssubsidie" van 18 oktober 2017 en die nog in behandeling zijn op 20 februari 2020, worden verder behandeld overeenkomstig de voorwaarden en procedure van het reglement van 18 oktober 2017.
De betalingsmodaliteiten, de verplichtingen na toekenning van een subsidie in het kader van het opgeheven reglement alsook de controle- en sanctiemogelijkheden ervan worden in voorkomend geval eveneens geregeld overeenkomstig het opgeheven reglement.

Artikel 24: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2020-02-19

De provinciegriffier wd.
Liliane Vansummeren

De voorzitter
Huub Broers

Contactgegevens dienst

Directie Ondernemen, Vrijetijdseconomie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 75 21
fax 011 23 73 10
e-mail toerisme@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Alle personeel van deze afdeling

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: