Het project "Tintelboeren" willen inzetten op twee pijlers:

  1. Doelgroepverbreding van landbouweducatie: tot nu toe richt landbouweducatie zich in hoofdzaak tot het lager onderwijs. Het project wil echter een aantal nieuwe én vaak moeilijker te bereiken doelgroepen in het onderwijs meenemen in het verhaal van de hedendaagse landbouw.
    Enerzijds wenst het project leerkrachten secundair onderwijs (SO) te overtuigen om landbouweducatie in het curriculum op te nemen via het uitwerken van excursies op maat van de eerste graad SO en maximaal aansluitend op de eindtermen van het vak aardrijkskunde.
    Daarnaast gaat het project kleuterleidsters meenemen in het verhaal van de hedendaagse landbouw via een Tintelfestival op maat van de kleuters. Gedurende de projectperiode worden deze festivals georganiseerd in de deelnemende gemeenten.
    Tot slot beoogt het project, in overleg met docenten lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs, landbouweducatie aanbod laten komen in de opleiding tot leerkracht kleuter- en lager onderwijs. Dit wil de promotor doen via gastcolleges, de organisatie van excursies naar landbouwbedrijven en het platteland en de mogelijkheid tot stages in het kader van een landbouw educatief aanbod. Tot slot wordt er een startpakket landbouweducatie voor elke student voorzien, met de opzet om deze studenten in opleiding te overtuigen van het belang van landbouweducatie in het onderwijs.
  2. Met het aansnijden actuele/andere thema’s wenst het project waar mogelijk landbouw- en natuureducatie samen aanbod brengen. Er wordt o.a. ingezet op de thema’s: zwerfvuil, beheer van houtkanten en gezonde voeding van bij ons.

Promotor: Centrale Landelijke Gilden

Totale kostprijs: 201.739 euro

PDPO-steun: 131.130 euro waarvan 32.782 euro provinciale cofinanciering