De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Albertknoop

Grensoverschrijdend samenwerken

Het strategisch grensoverschrijdend project "Albertknoop" werd opgezet om in het grensgebied tussen de Nederlandse stad Maastricht en de Vlaamse gemeente Lanaken een multimodaal ontsloten regionaal bedrijventerrein tot stand te brengen dat zich op een duurzame wijze inpast in de omgeving.

Het project kadert binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal dat in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is aangeduid als een belangrijk gebied voor de verdere ruimtelijke-economische ontwikkeling van Vlaanderen.

Het projectgebied wordt begrensd door de terug in gebruik gestelde goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken, het Albertkanaal tot aan de brug bij Veldwezelt, de grensoverschrijdende open ruimte het Zouwdal, de bestaande wijk Malberg (Maastricht) en herstructurerings- en stadsvernieuwingsgebied Belvédère op het grondgebied van de stad Maastricht.

OMGEVING cvba werd door de betrokken partners voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Albertknoop, de beide provincies Limburg, de stad Maastricht en de gemeente Lanaken, aangesteld als "grensmanager".

In een uitgebreid overlegproces met de betrokken actoren werkt de grensmanager alle hindernissen weg die een totstandkoming van een grensoverschrijdend, duurzaam, geïntegreerd, multimodaal bedrijventerrein hypothekeren.

Thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder meer:

 • de schrapping van het Cabergkanaal
 • de multimodale ontsluiting
 • de milieuzonering
 • de voorafgaandelijke leemontginning
 • te realiseren natuurverbindingen en de geïntegreerde inrichting van het grensgebied.

Sinds 2010 is Albertknoop erkend als strategisch project in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Recente ontwikkelingen: ALBERTKNOOPpartners engageren zich

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep ALBERTKNOOP op woensdag 26 november 2014 in het provinciehuis te Maastricht ondertekenden de vier bestuurders van het samenwerkingsverband een engagementsverklaring:

 • gedeputeerde Patrick van der Broeck (provincie Nederlands-Limburg)
 • gedeputeerde Inge Moors (provincie Belgisch-Limburg)
 • wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht)
 • burgemeester Marino Keulen (gemeente Lanaken)

engageerden zich om diverse deelprojecten binnen het strategisch grensoverschrijdend project ALBERTKNOOP actief op te pikken, verder te begeleiden en te onderzoeken. De langetermijnvisie voor de realisatie van het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP (met bijkomende werkgelegenheid als troef) en het op de rails zetten van diverse deelprojecten op kortere termijn gaan daarbij hand in hand. De taken werden verdeeld en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid als "trekker" van één of meer deelprojecten.

Landschappelijke inpassing Wienerberger en inrichting Zouwdal in de steigers

Opvallend is dat ook een ruimer netwerk van actoren zoals

 • de steenfabriek Wienerberger
 • de NV De Scheepvaart
 • de BeneluxUnie 
 • diverse departementen van de Vlaamse overheid

worden betrokken bij de verdere uitwerking van het strategisch project. Daardoor werd dit jaar al een succes geboekt, namelijk de reservatiestrook van het Cabergkanaal werd geschrapt waardoor een belangrijke hypotheek die op het toekomstige bedrijventerrein lag werd gelicht. Vooraan op het verlanglijstje staat momenteel de inrichting van de grensoverschrijdende "kop van het Zouwdal", waarbij vooropstaan:

 • natuurontwikkeling
 • landschappelijke inpassing
 • buffering van de steenfabriek Wienerberger en van het toekomstige bedrijventerrein
 • het recreatief medegebruik van deze groenstructuur.

Vergunningverlening voor de verdere ontleming, voor de groenaanleg en voor de herinrichting van de bedrijfssite van Wienerberger zal aan beide zijden van de grens nog ongeveer een half jaar in beslag nemen. Najaar 2015 kan de uitvoeringsfase starten. Ook de juridische verankering van deze groencorridor in de bestemmingsplannen wordt parallel aangepakt.

Winst door grensoverschrijdend samenwerken

Eén van de voordelen van het goede onderlinge contact tussen de Albertknooppartners is dat Vlaamse overheden communiceren over plannen en vergunningen met omliggende woonwijken in Maastricht, ook al betreft het enkel Vlaamse aangelegenheden. Dat geldt uiteraard ook andersom. Dat is "winst" van en door grensoverschrijdend samenwerken. Zo vond in september laatstleden nog een hoorzitting plaats in het gemeentehuis te Lanaken en zijn er nieuwe inspraakmomenten gepland in 2015.

Niet alleen in Maastricht, Lanaken en Hasselt, maar ook in Brussel en Den Haag wordt aan het project ALBERTKNOOP gewerkt. Onder voorzitterschap van de Benelux onderzoeken milieu-experten hoe milieunormen en -procedures inzake geluid en andere milieu-aspecten over de grens heen op elkaar kunnen worden afgesteld. Ook op dit vlak mag de grens geen hinderpaal zijn voor een grensoverschrijdende samenwerking gericht op welvaart en welzijn.

Meer info vind je op www.albertknoop.eu.
Contactadres Albertknoop: grensmanager@albertknoop.eu

Nuttige links:

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen.
Limburg gaat klimaatneutraal - klimaatwandelingen - gezin met twee kinderen op wandel

Nieuws

vrijdag, 23 november 2018
De provincie Limburg startte een nieuw initiatief provincie Limburg, POHL (Provinciaal Overleg Handhaving Limburg). Deze bijeenkomst voor alle handhavers milieu en ruimtelijke ordening moet leiden tot...
woensdag, 12 september 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen
Het debatplatform www.welklimburgwiljij.be bestaat ruim een half jaar. Met de vraag “Welk Limburg wil jij?” nodigen we iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie....
vrijdag, 27 juli 2018
Beelden van het ontwerp
De UHasselt, stad Hasselt, provincie Limburg hebben samen met de Vlaamse Bouwmeester het ontwerp van David Kohn en Bovenbouw gekozen voor de herbestemming van de Begijnhofsite. Het ontwerp moest aan...