De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Veel voorkomende vragen


Wat is het verschil tussen een contractuele en een statutaire functie?

Binnen de provincie Limburg zijn twee mogelijke manieren om aangesteld te worden:

 • als contractueel personeelslid, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, bepaalde duur of vervanging
 • als statutair ambtenaar.

Bij de provincie Limburg is ongeveer 69 % van de personeelsleden aangesteld als contractueel personeelslid en 31 % als statutair ambtenaar. 

Als contractueel werknemer teken je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, bepaalde duur of vervanging, zoals in de privé-sector. Een arbeidsovereenkomst of contract is tweezijdig en wordt afgesloten tussen werkgever en werknemer. Het salarispakket en de voordelen van contractuele personeelsleden is gelijk aan dat van een statutair ambtenaar op de pensioenregeling en ziekteregeling na. Als organisatie heeft de provincie Limburg - met de inrichting van een 2de pensioenpijler voor contractuele personeelsleden - het verschil op het gebied van de pensioenregeling in grote mate overbrugd.

Als statutair ambtenaar heb je geen arbeidsovereenkomst maar word je benoemd na een beslissing van de deputatie.  Zowel de werknemer als de werkgever zijn onderworpen aan de rechtspositieregeling die bepaalde regels verbindt aan de aanwerving van statutaire werknemers.

Wat is een wervingsreserve?

Bij sommige vacatures staat vermeld dat de selectieprocedure tot doel heeft een wervingsreserve aan te leggen. Dit gebeurt wanneer er in de nabije toekomst verwacht wordt dat er meerdere functies met hetzelfde profiel vacant verklaard worden. 

Een wervingsreserve is beperkt in tijd en heeft een geldigheidsduur van twee jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, maar met een maximale duurtijd van vier jaar. 

Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk zijn aangesteld, worden in de wervingsreserve opgenomen. 

Op het moment dat de functie vacant verklaard wordt en waarvan het profiel hetzelfde is als het profiel dat gebruikt is voor de aanleg van de wervingsreserve, worden de kandidaten in volgorde van geschiktheid gecontacteerd.

Ik beschik over een buitenlands diploma. Welke stappen onderneem ik?

Om deel te kunnen nemen aan een selectieprocedure, gelden voor de meeste vacatures diplomavoorwaarden. Deze vind je specifiek per vacature terug. Buitenlandse diploma’s komen enkel in aanmerking als toegangsbewijs, indien je kan aantonen dat je diploma gelijkwaardig is aan de in Vlaanderen behaalde diploma’s.

De provincie Limburg oordeelt zelf niet over de gelijkwaardigheid van diploma’s. In Vlaanderen heeft enkel het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming de bevoegdheid om over deze gelijkwaardigheid te oordelen. 

Opgelet

Een aanvraag bij NARIC is niet langer nodig voor het vaststellen van:

 • de niveaugelijkwaardigheid van de graden bachelor en master in het Nederlands hoger onderwijs behaald na het succesvol doorlopen van een door het NVAO (Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie) geaccrediteerde opleiding c.q., een opleiding die de toets nieuwe opleiding door de NVAO met goed gevolg heeft doorstaan
 • de niveaugelijkwaardigheid van de graad van doctor verleend door een Nederlandse universiteit.

Kan ik ondersteuning krijgen in het kader van mijn handicap?

De provincie Limburg organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. De organisatie voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selectieprocedures zodat je handicap, leerstoornis of ziekte je deelname aan de selectie niet verhindert. 

De aanpassingen zijn afhankelijk van de selectieprocedure en handicap (visueel, motorisch, auditief, …), leerstoornis of ziekte. 

Enkele voorbeelden van ondersteuningsmogelijkheden:

 • het afleggen van testen op pc’s met vergroot- of voorleessoftware en pc’s met brailleleesregel
 • aanpassen van paginagrootte
 • voorzien van een extra ruimte

Je kan deze aanpassingen aanvragen bij de selectieverantwoordelijke. De gegevens van deze persoon vind je specifiek per vacature terug. Om deze ondersteuning te kunnen organiseren vragen we je dit tijdig (bij voorkeur minstens 14 dagen voor de start van de selectieprocedure) te melden.

Hoe lang duurt een selectieprocedure?

Hoe lang een selectieprocedure duurt, is afhankelijk van de aard van de functie, de verschillende selectietechnieken die toegepast worden en het aantal kandidaten dat aan een selectieprocedure deelneemt.

De minimale doorlooptijd tussen de bekendmaking en de effectieve aanstelling is 2 maanden. Gemiddeld duurt een procedure echter tussen de vier maanden en vijf maanden.

Kan een proef verplaatst worden omwille van persoonlijke redenen?

Neen. Omwille van organisatorische redenen is het voor de Directie HRM niet mogelijk om het selectieprogramma aan te passen aan de specifieke vragen van kandidaten.

Wat is een selectie "verkorte procedure"?

Soms moet een functie zeer snel ingevuld kunnen worden, bijvoorbeeld bij tijdelijke afwezigheid van een personeelslid. De provincie Limburg kan er dan voor kiezen om een "verkorte procedure" te starten. 
De maximale tewerkstellingstermijn voor deze functies is 2 jaar. Vanuit deze procedure zijn er geen doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een selectieprocedure?

Drie bronnen zijn belangrijk in de voorbereiding op een selectieprocedure:

 • de functiebeschrijving
 • de selectieverantwoordelijke bij de Directie HRM
 • de contactpersoon bij de specifieke dienst waar een functie vacant is.

Er is nooit voorafbepaalde "leerstof": uitgangspunt is de functiebeschrijving. Je kan deze vinden als je klikt op de titel van de vacante functie. Je kan de functiebeschrijving ook aanvragen via vacatures@limburg.be of via het telefoonnummer dat bij elke vacante functie vermeld staat.

Wat is een jury of selectiecommissie?

Een jury bestaat uit mannen en vrouwen die gespecialiseerd zijn in enerzijds het vakgebied of de sector van de in te vullen functie, anderzijds in het selecteren van personeel. De rechtstreeks leidinggevende maakt vaak deel uit van de jury. Zij bestaat minimaal uit 3 leden.

Deze personen stellen de vragen op en baseren zich hiervoor op concrete taken, verantwoordelijkheden en competenties noodzakelijk voor de in te vullen functie.

Hoe wordt de objectiviteit van de selectie gegarandeerd?

De schriftelijke proeven worden steeds anoniem afgenomen. Op de proef zelf mag je nergens je naam noteren. 

Je noteert je naam enkel op de voorziene plaats, aangeduid door de medewerker van de Directie HRM die de proef begeleidt. Bij het indienen van je proef, wordt elke pagina genummerd. Dit nummer koppelt de Directie HRM aan je naam. De jury ontvangt enkel de genummerde proeven en kent bij de verbetering een score toe aan het nummer. Nadat de Directie HRM de scores van de jury heeft ontvangen, worden de scores aan de namen van de kandidaten gekoppeld en dit op basis van het eerder toegekende nummer.

Heb ik recht om mijn resultaten in te kijken?

Nadat je aan een selectieprocedure hebt deelgenomen bij het provinciebestuur Limburg, heb je in het kader van openbaarheid van bestuur, de mogelijkheid om de resultaten van je selectie in te kijken.

Je kunt eenvoudigweg een brief, e-mail of fax sturen met vermelding van de titel van de functie en een omschrijving van welk gedeelte van de selectieprocedure je inzage wenst te hebben. Een uitgebreide motivatiebrief schrijven is niet nodig. Je kunt zowel een papieren als een digitale versie verkrijgen.

Neem hiervoor contact op met onze Juridische dienst.

Hoeveel ga ik verdienen als ik in dienst kom?

Bij de provincie Limburg zijn al de functies ingedeeld in vijf niveaus. Aan al die functies zijn specifieke salarisschalen verbonden.

In de personeelsadvertentie vind je informatie over het niveau van de functie, over de specifieke functie– of graadbenaming, evenals over de diplomavoorwaarden en, in een aantal situaties, over de vereiste beroepservaring.

De advertentie neemt daarnaast het minimum bruto maandsalaris op en het maximum bruto maandsalaris.

Een woordje uitleg

Het minimumsalaris is het salaris dat wordt toegekend aan een personeelslid dat geen enkele beroepservaring heeft of aan het personeelslid dat wel beroepservaring heeft, maar waarbij die ervaring toch niet in aanmerking genomen kan worden om het salaris te berekenen.

Dit laatste kan het geval zijn voor ervaring die opgedaan werd in de privésector of in het statuut van zelfstandige (in hoofdberoep) wanneer blijkt dat die ervaring niet rechtstreeks relevant is voor de functie die men bij de provincie zal uitoefenen. Enkel privé-ervaring/ervaring als zelfstandige die relevant is voor de uit te oefenen functie kan immers in aanmerking genomen worden om de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding te bepalen.

Aan elke functie/graad zijn verschillende salarisschalen verbonden. Doorgaans gaat het om drie schalen per functie. Voor een aantal functies is slechts twee schalen voorzien. In principe start een nieuw personeelslid in de eerste schaal die verbonden is aan zijn functie, maar mogelijk dus rekening houdend met vroegere beroepservaring (zie hoger).

In een aantal gevallen kan het evenwel zo zijn dat een nieuw personeelslid op basis van zijn/haar vroegere beroepservaring al meteen in een tweede of mogelijk derde schaal wordt ingeschaald. Dit is het geval wanneer men bij een andere overheid voldoende beroepservaring opdeed in dezelfde graad of wanneer men in de privésector of als zelfstandige voldoende ervaring opdeed die perfect aansluit bij het takenpakket bij de provincie.

Het minimumloon dat de advertentie opneemt, is het aanvangsloon van de eerste salarisschaal. Het maximumloon dat de advertentie opneemt is het eindsalaris van de derde (of desgevallend tweede) salarisschaal.
Voor de meeste nieuwe personeelsleden ligt het salaris ergens tussen deze twee bedragen.

Welke administratieve niveaus zijn er in de provincie Limburg tewerkgesteld?

Administratief niveau Benaming van de functie Diplomavoorwaarden
E beambte geen diplomavoorwaarden
D assistent geen diplomavoorwaarden
ploegbaas + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
C medewerker diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
hoofdmedewerker + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
B deskundige bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
hoofddeskundige + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
A bestuurssecretaris masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
afdelingschef + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
ingenieur masterdiploma in de (bio)ingenieurswetenschappen/burgerlijk of bio-ingenieur
ingenieur-diensthoofd + minimaal drie jaar relevante beroepservaring
directeur masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
+ minimaal zes jaar relevante beroepservaring
bestuursdirecteur

Wat is de rechtspositieregeling van de provincie Limburg?

De rechtspositieregeling van de provincie Limburg is het basisdocument over en van het personeelsbeleid.  In de rechtspositieregeling vind je o.a. volgende informatie terug:

 • de verschillende stappen binnen een loopbaan (aanwerving, proeftijd, evaluatie, vorming, regeling rond anciënniteit, bevordering, interne mobiliteit, …)
 • de rechten en plichten van onze werknemers
 • de richtlijnen in verband met het salaris, de sociale voordelen en de mogelijkheden in het kader van verlof

Het bestuur streeft een zo groot mogelijke gelijkschakeling tussen contractuele en statutaire personeelsleden na.  Daarnaast is er binnen het reglement aandacht voor een modern HRM-beleid (o.a. door oog te hebben voor competenties, opdrachthouderschap, …).

Contactgegevens dienst

Directie HRM
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 78 13
e-mail directiehrm@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.