De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Openbaar onderzoek PRUP "Regionaal bedrijventerrein Jagersborg te Maaseik - herziening RUP’s"

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft tot doel de gebruiksmogelijkheden van het bestaande bedrijventerrein Jagersborg te optimaliseren, en zo verdere tewerkstelling te realiseren. Daarom willen we de voorschriften en zoneringen herzien, met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. De huidige voorschriften zijn immers te weinig flexibel en zorgen zo voor knelpunten in de ontwikkeling van dit bedrijventerrein.

Naar één PRUP voor Jagersborg

Voor het bedrijventerrein Jagersborg te Maaseik zijn er twee ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. In 2005 is het PRUP “Regionaal bedrijventerrein Jagersborg” opgemaakt. Enkele jaren later, in 2011, is het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Lokaal bedrijventerrein Jagersborg” opgesteld. Dit GRUP paste binnen de visie van het PRUP om het bedrijventerrein als één geheel af te bakenen. Deze twee plannen worden nu vervangen door één provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Kader

Bij de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (RSPL) kreeg de provincie de taakstelling om bijkomende regionale bedrijventerreinen te ontwikkelen. De deputatie besliste op 12 juni 2014 om niet enkel in te zetten op de bijkomende regionale bedrijventerreinen, maar eveneens op het herstructureren, inbreiden en opwaarderen van bestaande bedrijventerreinen. De herziening van bovenvermelde RUP’s past in dit verhaal.

Naar aanleiding van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) heeft de provincie financiële middelen om bepaalde processen versneld aan te pakken. Uit het SALK-rapport blijkt dat één van de Limburgse problemen is dat er wel een grote beschikbaarheid aan bedrijventerreinen is, maar dat deze onvoldoende afgestemd is op de vraag. Zo zijn er gebieden in de provincie met een relatieve of absolute schaarste aan bedrijventerreinen en is er een tekort aan kmo-gronden (Maasland, NO-Limburg en Zuid-Limburg). Via SALK-middelen kan de vraag naar en het aanbod van arbeid beter op elkaar afgestemd worden.

Tijdens dit planningsproces is onderzocht welke milieueffecten deze herziening heeft op mens, landschap, erfgoed en archeologie, biodiversiteit, water en bodem. Uit het onderzoek naar mogelijke milieueffecten blijkt dat er geen permanente aanzienlijke negatieve milieueffecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van vrijdag 27 juli 2018 tot en met maandag 24 september 2018, krijg je de kans om eventuele opmerkingen te formuleren.

Het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ligt gedurende deze periode ter inzage bij:

  • de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • de dienst Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit van de stad Maaseik, Administratief Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1, 3680 Maaseik.

Je kunt het dossier elke werkdag tijdens de kantooruren inkijken.

De ontwerpplannen kun je eveneens online raadplegen.

Infomoment

Op woensdag 5 september 2018 van 18.00 tot 20.00 u. organiseren wij een informatiemoment in de cafetaria van het woonzorgcentrum Maaspoorte, Sionstraat 21 te Maaseik. Op dit informatiemoment staan medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau Anteagroup klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Opmerkingen of bezwaren?

Tot en met 24 september 2018 kun je schriftelijke opmerkingen en suggesties over het ontwerp PRUP per aangetekende brief bezorgen aan:

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Je kunt jouw schriftelijke opmerkingen eveneens digitaal bezorgen aan de Procoro op het e-mailadres procoro@limburg.be. Bovendien kun je je bezwaarschrift tijdens de werkdagen en gewone kantooruren tegen ontvangstbewijs afgeven bij het Administratief Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1, 3680 Maaseik.

Bij de schriftelijke opmerkingen en suggesties moet je duidelijk aangeven: 

  • jouw naam en adres
  • de verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats (bijvoorbeeld plan, bladzijde).

Meer info

Ruimtelijke Planning
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel: 011 23 83 45
E-mail: ruimtelijkeplanning@limburg.be
Website: www.limburg.be/ruimtelijkeordening

Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen.

Nieuws

woensdag, 12 september 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen
Het debatplatform www.welklimburgwiljij.be bestaat ruim een half jaar. Met de vraag “Welk Limburg wil jij?” nodigen we iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie....
vrijdag, 27 juli 2018
Beelden van het ontwerp
De UHasselt, stad Hasselt, provincie Limburg hebben samen met de Vlaamse Bouwmeester het ontwerp van David Kohn en Bovenbouw gekozen voor de herbestemming van de Begijnhofsite. Het ontwerp moest aan...
maandag, 18 juni 2018
Limburg Windt nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor de bouw van één windturbine gelegen Eikendreef zn te Ham. De aanvraag gaat over het uitbaten van een windturbine ten zuiden van de E313 ter...