De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten

Laatst aangepast woensdag, 20 februari 2019, 09.30 u.

Besluit van 21 oktober 2015

De provincieraad van Limburg,

Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2014-2019:

 • beleidsdoelstelling 2015140005 “Overig beleid”
 • actieplan 2015140105 “In uitvoering van het Mobiliteitscharter bijdragen aan meer duurzame mobiliteit en (infrastructurele) veiligheid in Limburg, met een maximale verschuiving ten voordele van duurzame vervoermiddelen”
 • actie 2015140424 “Op basis van een bovenlokale visie en instrumentarium rond trage mobiliteit, de lokale overheden ondersteunen in het tot stand brengen en uitvoeren van hun lokaal tragemobiliteitsbeleid”;

Gelet op het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, gewijzigd door het decreet van 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting en door het decreet van 10 februari 2012;

Gelet op het provinciaal Mobiliteitscharter tussen het Vlaams gewest en de provincie Limburg, ondertekend op 3 juni 2013, waarin de verantwoordelijkheid voor trage mobiliteit wordt toegewezen aan de provincies;

Overwegende dat de provincie de gemeenten wil ondersteunen bij het starten en uitvoeren van het lokale tragewegenbeleid;

Overwegende dat het om bovenvermelde redenen aangewezen is om over te gaan tot de vaststelling van een subsidiereglement;

Overwegende dat het aangewezen is dat bij de inhoudelijke begeleiding van de modules in het kader van het tragewegenbeleid de methodologie uitgewerkt door Trage Wegen vzw wordt gevolgd;
dat Trage Wegen vzw per brief van 9 oktober 2015 meedeelde dat op deze methodiek en op de erbij gebruikte materialen geen patent of intellectuele rechten gelden, dit met het oog op het maximale gebruik en op de verspreiding van de methodiek;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op de budgetsleutel 649020/2/0200/2MO0703j “Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen/Wegen/Trage wegenbeleid” van het provinciebudget en meerjarenplan (ramingsnummer 2015000095);

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie aan regionale landschappen en andere verenigingen die Limburgse (B) gemeenten inhoudelijk begeleiden bij hun tragewegenbeleid een subsidie verlenen voor de begeleiding bij de uitvoering van modules voor trage wegen.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

Projectgebied: een duidelijk en logisch afgebakend gebied, waar één module voor trage wegen uitgevoerd wordt. De grootte van het projectgebied is afhankelijk van het project, maar steeds voldoende groot in verhouding met de financiering van de module.

Module:  een afgebakend geheel van het lokale tragewegenbeleid.

De volgende modules worden aangeboden.

 1. Module 1 - Opstellen tragewegenplan met inventarisatie trage wegen
  1. Voorbereiding, incl. opmaken van werkkaarten en begeleiding van de terreininventarisatie
  2. Verwerken van de gegevens van de inventarisatie tot een digitale terreininventarisatie in GIS
  3. Voorbereiding en uitvoering van de publieksparticipatie
  4. Opstellen van de adviesnota en het ontwerptragewegenplan
 2. Module 2 - Inventarisatie trage wegen
  1. Voorbereiding, incl. opmaken van werkkaarten en begeleiding van de terreininventarisatie
  2. Verwerken van de gegevens van de inventarisatie tot een digitale terreininventarisatie in GIS
 3. Module 3 - Opstellen tragewegenplan zonder inventarisatie trage wegen
  1. Voorbereiding en uitvoering van de publieksparticipatie
  2. Opstellen van de adviesnota en het ontwerptragewegenplan
 4. Module 4 - Uitvoering tragewegenplan
  1. Opstellen actieprogramma
   Mogelijke taken in het actieprogramma (niet limitatief):
   • opstellen uitvoeringsplannen voor terreinrealisaties
   • bestekken opmaken en aanbestedingen uitschrijven
   • overleg met partners en aangelanden rond concrete dossiers of knelpunten
   • organisatie van activiteiten ter promotie van trage wegen
   • organisatie en opvolging ambtelijke Commissie Trage Wegen
   • optimalisatie en begeleiding bij aanpassingen van de Atlas van de Buurtwegen
   • afsluiten beheers- en/of gebruiksovereenkomsten
   • doorstroming van het beleidsplan trage wegen in andere beleidsdomeinen
   • communicatie met doelgroepen, sectororganisaties, tragewegengebruikers, breed publiek
  2. Uitvoeren actieprogramma met het opstellen van een logboek met de behaalde resultaten.

Bij de inhoudelijke begeleiding van de module wordt de methodologie, uitgewerkt door Trage Wegen vzw, gevolgd.

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de aanvrager moet een erkend Limburgs (B) regionaal landschap zijn
  OF cumulatief aan de volgende criteria voldoen:
  • een privaatrechtelijke instantie zonder winstoogmerk zijn
  • een vereniging zijn die Limburgse (B) gemeenten inhoudelijk begeleidt bij hun tragewegenbeleid
  • actief zijn in duurzame mobiliteit en/of milieu en natuur en als zodanig lid van de koepelvereniging Bond Beter Leefmilieu
  • een werkingsgebied in Limburg (B) hebben
  • minimum 1 personeelslid in dienst hebben gedurende de uitvoering van iedere module.
 • de aanvrager mag voor eenzelfde module in eenzelfde projectgebied nog niet eerder een subsidie in het kader van dit reglement hebben verkregen, tenzij de aanvraag betrekking heeft op Module 4
 • de aanvrager moet voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het project moet één of meer modules betreffen die uitgevoerd worden op het grondgebied van één Limburgse (B) gemeente
 • per projectgebied wordt slechts één module uitgevoerd
 • het projectgebied moet voldoende duidelijk en logisch afgebakend zijn en moet voldoende groot zijn in verhouding tot de financiering van de module
 • bij Module 3 moet voor het projectgebied een volledige, kwaliteitsvolle en gebiedsdekkende inventarisatie van de trage wegen bestaan, waarbij de bestaande inventarisatie beoordeeld zal worden op de mate waarin de gegevens van de inventarisatie kunnen opgenomen worden in de tragewegendatabank van de Vlaamse provincies
 • bij Module 4 moet er een kwaliteitsvol tragewegenplan bestaan voor het volledige projectgebied waarbij het tragewegenplan aan de volgende criteria moet voldoen:
  • opgesteld zijn op basis van een volledige, kwaliteitsvolle en gebiedsdekkende inventarisatie van de trage wegen
  • in de procedure voor  het opstellen van het tragewegenplan moet publieksparticipatie opgenomen zijn
  • duidelijke doelstellingen en acties bevatten
  • de doelstellingen van het provinciale tragewegenbeleid, nl. het maximale behoud en herstel van het (netwerk van) trage wegen ondersteunen
 • de resultaten van de module(s) moeten de doelstelling van het provinciale tragewegenbeleid, namelijk het maximale behoud en herstel van (het netwerk van) trage wegen, ondersteunen
 • het project mag pas starten na de subsidietoekenning
 • voor het project werd of wordt een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten waarin o.a.:
  • de gemeente zich engageert om een inbreng van 1 500,00 euro per module te doen en om:
   • alle relevante gemeentediensten en belanghebbenden in de gemeente te betrekken bij het proces en de concrete uitwerking van het tragewegennetwerk op het terrein
   • in te staan voor enkele specifieke administratieve taken, zoals de praktische organisatie van interne en externe overlegmomenten, de input van inventarisatiedata, het bezorgen van de nodige informatie, …
   • bij Modules 1 en 3: een tragewegenplan op te stellen op basis van de adviesnota waarvan de aanvrager de inhoud autonoom moet kunnen bepalen waarna deze nota voor verdere behandeling aan de gemeente wordt bezorgd
   • bij Module 4: concreet mee te werken aan het actieprogramma
  • de aanvrager zich engageert om per module gedurende minstens 12 werkdagen een projectmedewerker ter beschikking te stellen om de uitvoering van de module(s) te begeleiden volgens de standaarddocumenten en –methodieken, uitgewerkt door Trage Wegen vzw en door hen gratis aangeboden, dit om uniformiteit van de verzamelde gegevens te garanderen.

Artikel 5: voorwaarden waaraan het project financieel moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project financieel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het project mag nooit voor meer dan 100 % gefinancierd worden
 • de financiële inbreng door de gemeente in het project moet minstens 1.500,00 euro per module bedragen.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 6: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan enkel op elektronische wijze gebeuren.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag moet vóór de aanvang van de projectuitvoering ingediend worden op het volgende adres:
Dienst Mobiliteit en Routenetwerken
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel. 011 23 83 40
E-mail: tragewegen@limburg.be

Artikel 7: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier
 • een kopie van de door de aanvrager en de gemeente  ondertekende samenwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 4 van dit reglement en opgesteld op basis van het ter beschikking gestelde model, voor zover dit document op het moment van de indiening van de subsidieaanvraag ter beschikking is
 • enkel bij een eerste subsidieaanvraag in het kader van dit reglement en nadien enkel bij een wijziging van de statuten: de statuten van de aanvrager
 • indien het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan 24 789,35 euro: de balans en resultatenrekening van de aanvrager van het laatste goedgekeurde rekeningjaar.

Het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten kunnen op het adres vermeld in artikel 6 opgevraagd worden of kunnen van de website worden gehaald.

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 8: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het project inhoudelijk en financieel moet voldoen

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in de artikels 3, 4 en 5.

Indien nodig voor de beoordeling van de aanvraag, kan door de Dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg een bespreking en eventueel een bijsturing van het project worden gevraagd. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.
De aanvraag wordt slechts verder behandeld na indiening van de gevraagde projectbijsturingen. De ontvangst van de projectbijsturingen wordt meteen bevestigd. Indien op een schriftelijke vraag tot projectbijsturing of uitnodiging tot bespreking geen antwoord wordt gegeven binnen de erin vermelde termijn, ziet de aanvrager definitief af van zijn subsidieaanvraag. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 10: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning. In voorkomend geval wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de aanvraag en komen de aanvragen chronologisch in aanmerking.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

De aanvrager zal daarbij ook worden gevraagd of hij zijn aanvraag wenst te behouden voor het volgende budgetjaar.

Artikel 11: besluitvorming over de subsidieaanvraag 

De deputatie beslist binnen een termijn van 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de aanvraag bij het bestuur, of in voorkomend geval vanaf de datum van ontvangst van de ontbrekende documenten bedoeld in artikel 8 of van de gevraagde projectbijsturingen bedoeld in artikel 9 van dit reglement, of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van een subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.
De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van deze beslissing.

Artikel 12: besluitvorming onder opschortende voorwaarden

De subsidie wordt toegekend onder de volgende opschortende voorwaarde: het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 4 van dit reglement en opgesteld op basis van het ter beschikking gestelde model, tenzij deze samenwerkingsovereenkomst reeds voorafgaand aan de indiening van de subsidieaanvraag in het kader van dit reglement werd gesloten.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 13: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt forfaitair 5.000,00 euro per module/projectgebied.

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 14: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.

Een eerste schijf van 50 % wordt als voorschot betaald:

 • hetzij reeds bij de toekenning van de subsidie, indien bij de subsidieaanvraag een kopie van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7 van dit reglement is gevoegd
 • hetzij pas nadat de voorwaarden tot betaling van het voorschot vermeld in artikel 15 zijn vervuld.

Het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden tot betaling van het saldo vermeld in artikel 16 zijn vervuld.

Artikel 15: voorwaarden tot betaling van het voorschot

Binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van het besluit van de deputatie houdende de toekenning van de subsidie, moet een aanvraag tot betaling van het voorschot samen met een kopie van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7 van dit reglement ingediend worden, tenzij de kopie van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst reeds bij de subsidieaanvraag werd ingediend.

Artikel 16: voorwaarden tot betaling van het saldo

Binnen een termijn van 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van het besluit van de deputatie houdende de toekenning van de subsidie, moet een aanvraag tot betaling van het saldo samen met de volgende documenten ingediend worden:

 • de afrekening van de uitgaven en eventuele ontvangsten voor het project, met een kopie van de facturen, schuldvorderingen of andere financiële verantwoordingsdocumenten
 • bij Module 1: opgesteld  tragewegenplan met inventarisatie trage wegen
  • de digitale inventarisatiekaart trage wegen
  • de adviesnota
  • het ontwerptragewegenplan
 • bij Module 2: inventarisatie trage wegen
  • de digitale inventarisatiekaart trage wegen
 • bij Module 3: opgesteld tragewegenplan zonder inventarisatie trage wegen
  • de adviesnota
  • het ontwerptragewegenplan
 • bij Module 4: uitvoering tragewegenplan
  • het logboek van de uitgevoerde taken en de behaalde resultaten.

De ingediende documenten moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • bij het opstellen van deze documenten moeten de standaarddocumenten en –methodieken, uitgewerkt door Trage Wegen vzw en door hen gratis aangeboden, gebruikt worden (om uniformiteit van de verzamelde gegevens te garanderen). De modellen van de bij te voegen documenten kunnen op het adres vermeld in artikel 6 opgevraagd worden of kunnen van de website worden gehaald.
 • bovenvermelde digitale inventarisatiekaart trage wegen moet aangeboden worden als GIS-bestand en zodanig dat de gegevens opgenomen kunnen worden in de provinciale databank trage wegen. De deputatie zal bij de toekenning van de subsidie bepalen in welke vorm en in welk bestandsformaat deze kaart ingediend moet worden.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 17: verplichtingen van de subsidietoekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

 • de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • te zorgen dat de resultaten van iedere module de doelstelling van het provinciale tragewegenbeleid, nl. het maximale behoud en herstel van (het netwerk van) trage wegen, ondersteunen
 • bij alle promotionele activiteiten met betrekking tot het gesubsidieerde project het logo van de provincie Limburg te gebruiken, waarbij in publicaties tevens de vermelding “met financiële steun van de provincie Limburg” wordt opgenomen
 • de betalingsaanvraag voor het voorschot samen met een kopie van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7 van dit reglement tijdig in te dienen, voor zover de betaling van dit voorschot niet bij de subsidietoekenning gebeurde
 • de betalingsaanvraag voor het saldo en de documenten ter verantwoording van de subsidie tijdig in te dienen en deze documenten op te stellen volgens de criteria bepaald in artikel 16 van dit reglement
 • indien het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan 24 789,35 euro: gedurende de volledige projectlooptijd jaarlijks de balans en resultatenrekening van het afgelopen goedgekeurde rekeningjaar in te dienen
 • bij de projectuitvoering de methodologie uitgewerkt door Trage Wegen vzw te volgen
 • alle gerealiseerde materialen (bijvoorbeeld uitvoeringsplannen, inrichtingsplannen, bestekken, onderhoudsschema’s, beheersovereenkomsten, politiereglementen, …) te bezorgen aan de Dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg, die deze zal centraliseren en ter beschikking stellen van alle Limburgse (B) gemeenten en hun partners in het tragewegenbeleid
 • het project binnen een termijn van 20 maanden na de subsidietoekenning te realiseren.

Uitzonderlijk kan de deputatie beslissen tot een verlenging van de realisatietermijn, waarbij automatisch ook de termijn tot indiening van de betalingsaanvraag voor het saldo (cf. artikel 16) met eenzelfde duur wordt verlengd. Hiertoe moet de aanvrager een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Dienst Mobiliteit en Routenetwerken met opgave van de reden en de duur van de gewenste verlenging. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing tot het al dan niet verlengen van deze termijnen.

VIII Controle en sancties

Artikel 18: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 19: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 20: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2015.

Artikel 21: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.  
 

Hasselt d.d. 2015-10-21

De provinciegriffier
Renata Camps

De voorzitter,
Gilbert Van Baelen