Paulussen Rob,

ArcheoPro

Akkerwal 9,

NL-6017 AW Thorn

Natuurhistorisch Maandblad. Jrg. 102, nr. 12 (2013): 343-349.

In de winter van 1993 overstroomde de Limburgse Maas. Toen het waterpeil weer zakte, bleek dat zich op de Belgische oever in de meanderbocht van Meers twee nieuwe grindbanken hadden gevormd. Deze grindbanken, overslaggrind of overstromingsgrind genoemd, waren enkele meters boven de zomerbedding op het winterbed geworpen. Dit fenomeen, waarbij recente grindafzetting bovenop de fijnkorrelige oeverafzetting gebeurt, kan verklaard worden door drie verschillende hydromorfologische processen: turbulente stromen, helicoïdale stromen of schroefstromen, en stroomdraadverlegging. Onderzoek ter plaatse wijst uit dat stroomdraadverlegging de meest plausibele verklaring is, in combinatie met het hoge leemgehalte veroorzaakt door stroomopwaartse erosie. (GG)