De Vlaamse Regering heeft gesteld dat de vergunningen benodigd voor een halfgeleider fabriek op zeer korte termijn dienen te worden afgeleverd, omwille van de eisen die de investeerders stellen enerzijds, en anderzijds omwille van de sterke concurrentie van buitenlandse regio’s. Het eerste project ingediend door de vzw IMEC voorzag in de opmaak van een technisch ontwerp en het verzamelen van technische gegevens ter voorbereiding van de milieuvergunningsaanvraag. Tijdens de voorbereidende gesprekken met de terzake bevoegde administraties (ondermeer AMINAL, VMM, OVAM, AROHM, het Provinciebestuur en de Gemeentebesturen) hebben deze administraties bijkomende gegevens gevraagd. De afdeling milieuvergunningen van AMINAL heeft erop aangedrongen om bij de aanvraag van de milieuvergunning een generische veiligheidsstudie uit te voeren. Deze studie dient ondermeer de externe effecten te beschrijven van mogelijke calamiteiten in de halfgeleider fabriek. Dit houdt concreet in dat de impactradius bij theoretisch mogelijke explosies en gaslekken bepaald zal worden. Voor de berekening van deze effekten zal beroep worden gedaan op modellingsystemen waarvoor gebruiksrechten dienen te worden betaald. Door de administraties werd eveneens het advies gegeven om, gezien de grootte van het project, en de impact ervan op de omgeving, een openbare hoorzitting te organiseren. IMEC zal assistentie verlenen bij het voorbereiden en organiseren van de openbare hoorzitting. Op deze hoorzitting zullen de effekten op de kwaliteit van het leefmilieu worden uiteengezet. Concreet zal een studie worden gemaakt van de gevolgen van emissies, afvalwaterlozingen en vast afval gegenereerd door een halfgeleider fabriek. Gelet op de complexiteit van de milieuvergunningsaanvragen voor een halfgeleider fabriek, en gelet op het feit dat de milieuvergunningen op voorhand worden aangevraagd door de G.O.M.-Limburg, en rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat de latere exploitant bepaalde wijzigingen zal wensen door te voeren, is het aangewezen de huidige aanvraag juridisch te laten verifiëren vóór de indiening ervan. De juridische controle zal tevens nagaan welke wijzigingen bij de latere vergunningsoverdracht mogelijk zijn. IMEC zal de milieuvergunningsaanvragen aanvullen met de veiligheidsanalyses en zal de milieuvergunningsdossiers samenstellen en opvolgen tot in het stadium dat de dossiers ontvankelijk kunnen worden verklaard door de vergunningverlenende overheid. IMEC zal verdere assistentie verlenen tijdens de vergunningsprocedure tot de vergunningsverlenende overheid een eerste uitspraak over de aanvraag heeft gedaan. IMEC zal tevens aanwezig zijn op eventueel nog te organiseren besprekingen die gevoerd zullen worden met de vergunningsverlenende overheid, en - indien dit noodzakelijk moest blijken - met de overheden die hun wettelijk advies moeten verlenen tijdens de procedure voor de aanvraag van een milieuvergunning.