De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst

Besluit van 18 oktober 2017

De provincieraad van Limburg,

Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2014-2019:

 • beleidsdoelstelling 2017140001 “Sterk Limburg”;
 • actieplan 2017140024 “Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio”;
 • actie 2017140239 “Het realiseren van innovatieve markt-productcombinaties met een sterke wervingskracht”;
 • actie 2017140240 “Realisatie van sterke routestructuren als toeristisch product en als infrastructurele verbinding tussen toeristische producten en regio’s”;

Gelet op het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK), zoals voorgesteld door de Vlaamse Regering van 2013-07-16;

Overwegende dat, in het kader van SALK, de deputatie prioriteiten in diverse provinciale beleidsdomeinen in de beleidsnota “Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg 2013-2019” heeft vastgelegd;
dat deze provinciale beleidsmatige prioriteiten hun vertaling vinden in de door de provincieraad goedgekeurde financiële meerjarenplanning;
dat SALK, in het bijzonder het V²O-principe en de voorgestelde zeshoek met randvoorwaarden, wordt beschouwd als een basisstrategie waaraan de provincie Limburg ook na de SALK-planperiode verder een duurzame invulling en uitvoering wil geven;
dat deze uitvoering wordt geïntegreerd in onder meer het provinciale cluster- of speerpuntenbeleid en het provinciale beleid over toerisme en vrijetijdseconomie;

Gelet op het “Strategisch actieplan voor het toerisme in Limburg (STAP) 2014-2019”
dat volgende strategische en operationele doelstellingen inzet op het versterken van het ondernemerschap:

 • strategische doelstelling 1: de slagkracht van de toeristische sector versterken
 • strategische doelstelling 2: de gasttevredenheid verhogen door een kwalitatief en attractief aanbod
 • strategische doelstelling 4: de winstmarge en werkgelegenheid in de toeristische sector in Limburg doen stijgen
 • operationele doelstelling 4: ondersteunen en versterken van toeristische ondernemingen
 • operationele doelstelling 7: versterken van een gastvrij en professioneel toeristisch onthaal;

Overwegende dat in 2015 het kleinschalige logies 78 % (823 van de 1.048 logies) van het logiesaanbod bedroeg;

Overwegende dat in 2015 het kleinschalige logies 18,1 % (7 011 van de 31.632 bedden) van de overnachtingscapaciteit vertegenwoordigde;

Overwegende dat naar rato van de vertegenwoordiging van het kleinschalige logies in het totale logiesaanbod, de directe en indirecte tewerkstelling overeenkwam met 1.424 VTE’s (cijfers 2014); 

Overwegende dat gasten afhankelijk van het type logies per persoon per nacht tussen de 34,91 euro en 143,95 euro besteedden:

 • hotels: 143,95 euro
 • gastenkamers: 95,66 euro
 • kampeerlogies: 37,76 euro
 • vakantieparken: 34,91 euro
 • vakantiewoningen: 76,30 euro
 • vakantielogies: 85,98 euro;

dat dit in 2015 overeenkwam met een geschatte economische impact van 53.213.293,66 euro;

Overwegende dat 72 % van de overnachtingen in kleinschalige logies tussen april en oktober en 56 % tussen april en augustus wordt geboekt;
dat er nog een groeimarge in de bezettingsgraad in het kleinschalige logies, zowel in het toeristische hoogseizoen en vooral in het laagseizoen aanwezig is;
dat een hogere bezettingsgraad een positieve impact heeft op de rendabiliteit en dus de economische vitaliteit van het kleinschalige logies;

Overwegende dat op de groeimarge van de bezettingsgraad van het kleinschalige logies kan worden ingezet door een versterking van de kwaliteit van het verblijf in het kleinschalige logies en dat een hogere kwaliteit kan worden bereikt door onder meer het bieden van meer verblijfscomfort en beleving;
dat een kwalitatieve beleving van het verblijf volledig past in de actuele groei van de belevings- en betekeniseconomie waarbij consumenten meer en meer belang hechten aan producten met een meerwaarde te vatten in authenticiteit, (persoonlijke) beleving, kwaliteit, duurzaamheid, design,… ;

Overwegende dat het verblijfscomfort en de beleving van het toeristische verblijf een determinerende invloed heeft op de gasttevredenheid en op de terugkomkansen;
dat daarom gasttevredenheid moet worden omgezet in “gastvoorkeur” waardoor het beslissingsproces om terug een verblijf in Limburg te boeken, wordt beïnvloed;
dat kwalitatieve toeristische verblijven perfect inpasbaar zijn in de marketinginspanningen van Toerisme Limburg om Limburg in binnen- en buitenland te profileren als een gastvrije belevingsvolle provincie en in de inspanningen voor een verlenging van het toeristische seizoen;

Gelet op het decreet houdende het toeristische logies, van 5 februari 2016 zoals gewijzigd door het decreet van 10 maart 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;

Gelet op de verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352 en alle latere wijzigingen van die verordening);

Overwegende dat de steun in het kader van deze subsidie wordt beschouwd als “de-minimissteun”;
dat de “de-minimisregeling” de mogelijkheid biedt om steun gelimiteerd tot 200 000,00 euro per 3 jaar toe te kennen aan ondernemingen en dat de periode van 3 jaar een rollend karakter heeft;
dat alle overheidssteun die onder “de-minimis” valt, meetelt om te bepalen of de limiet van 200 000,00 euro per 3 jaar al dan niet overschreden wordt;
dat, indien de onderneming een verbonden onderneming is, deze “de-minimisdrempels” voor het groepsniveau van de verbonden ondernemingen gelden;

Overwegende dat het om bovenvermelde redenen aangewezen is om over te gaan tot de vaststelling van dit subsidiereglement;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op de budgetsleutel 2017/664010/2/0522/2SA2700o “Investeringssubsidies aan ondernemingen/Toerisme – Infrastructuur/SALK – fietsroutenetwerk” (ramingsnummer 2017000042) van het provinciebudget en meerjarenplan;

Gelet op de budgetsleutel 2017/664010/2/0522/2TO2701n “Investeringssubsidies aan ondernemingen/Toerisme – Infrastructuur/Versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies” (ramingsnummer 2017000568) van het provinciebudget en meerjarenplan ;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Overwegende dat de provincie Limburg een vooruitstrevend beleid voert voor wat betreft de toegankelijkheid van het eigen provinciale patrimonium en wenst dat lokale besturen en privépartners die een provinciale investeringssubsidie ontvangen een inspanning zouden leveren om de toegankelijkheid van hun infrastructuur te verhogen;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan kleinschalige logies, erkend door Toerisme Vlaanderen, voor investeringsprojecten ter verbetering van het verblijfscomfort en de versterking van de beleving van het toeristische verblijf. 

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

Logiesdecreet: decreet  van 10 maart 2017 houdende de wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden.

Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.

Toeristisch logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.

Exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch logies, zoals hierboven vermeld, exploiteert, voor de rekening van wie een toeristisch logies wordt geëxploiteerd of die tot de exploitatie wordt gemachtigd op grond van een rechtsgeldige exploitatieovereenkomst.

Kamergerelateerd logies: een inrichting met één of meer verhuureenheden of een ruimte die mogelijkheid tot verblijf in de betekenis van toeristische logies biedt.

Verhuureenheid: een hotelkamer, een gastenkamer, een vakantiewoning of een afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van een kamergerelateerd logies waar kan worden overnacht door één of meer toeristen.

Kleinschalige toeristische logies: een kamergerelateerd logies met maximaal 15 verhuureenheden en 32 slaapplaatsen.

Gastenkamerexploitatie: een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming gastenkamer, bed and breakfast, B&B of een afgeleide benaming, term, vertaling of schrijfwijze van één van die benamingen. Een gastenkamerexploitatie is beperkt tot 15 gastenkamers en maximaal 32 slaapplaatsen. Naast hun gastenkamer hebben de logerende toeristen minstens toegang tot een ruimte in de exploitatie waar contact met de gastheer mogelijk is.

Gastenkamer: een kamer of een ruimte van een gastenkamerexploitatie waarin wordt overnacht door één of meer toeristen.

Hotel: een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming hotel, hotellerie, hostellerie, relais, inn, motel, pension of een afgeleide benaming, term, vertaling of schrijfwijze van één van die benamingen.

Hotelkamer: een kamer of ruimte van een hotel waarin wordt overnacht door één of meer toeristen.

Vakantiewoning: een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming vakantiewoning, vakantieappartement, vakantiestudio, vakantiebungalow, vakantiehuis, vakantievilla, vakantiechalet of een afgeleide benaming, term, vertaling of schrijfwijze van één van die benamingen.

Hostel: een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming hostel of een afgeleide benaming, term, vertaling of schrijfwijze van die benaming.

Erkenning: de exploitant van een toeristisch logies kan vrijwillig voor zijn toeristisch logies een erkenning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.

Investeringsproject: een project waarvan de aankoop van duurzame goederen of investeringswerken meer dan 50 % van de totale kosten bedragen, waarbij duurzame goederen of investeringswerken uitgaven zijn die, volgens een normale boekhoudkundige verwerking, een afschrijvingsperiode van minstens 2 jaar hebben. 

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de eigenaar van een kleinschalige toeristische logies, gevestigd op het grondgebied van de provincie Limburg (B) zijn
  of
  de exploitant van een kleinschalige toeristische logies, gevestigd op het grondgebied van de provincie Limburg (B) zijn en in het bezit zijn van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, …) of een huur-, gebruiks- of een concessieovereenkomst die nog minstens 6 jaar loopt op het onroerend goed waarvoor een aanvraag wordt ingediend
 • in het geval dat de indiener niet de eigenaar is, een schriftelijk bewijs indienen waaruit blijkt dat de eigenaar akkoord gaat met de uit te voeren investeringswerken
 • op het moment van de aanvraag, voldoen aan alle voorschriften van het logiesdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten
 • in het bezit zijn van een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg
 • in het lopende kalenderjaar nog geen investeringssubsidie in het kader van dit subsidiereglement hebben toegekend gekregen.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het investeringsproject inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • gericht zijn op de versterking van het verblijfscomfort of op de verbetering van de beleving van het verblijf in kleinschalige logies of op een combinatie van beide
 • in het geval van een belevingsversterkend investeringsproject passen in één van de drie thema’s, zodat de deputatie per projectoproep één of meer van de volgende thema’s kan selecteren:
  • streekbeleving
  • gastronomie/streekproducten/gezonde voeding
  • fysieke/mentale welbevinden
  • gezin
 • uitvoerbaar zijn binnen een termijn van 1 jaar
 • voldoen aan de vereisten van de omgevingsvergunning als het gaat om investeringswerken waarvoor een omgevingsvergunning is vereist
 • gedurende een periode van 5 jaar na de oplevering van de investeringen de accommodatie verder uit te baten als toeristische verblijfsaccommodatie. De aanvrager is verplicht de volledige subsidie terug te betalen indien de gesubsidieerde investeringen binnen deze periode van 5 jaar, behoudens overmacht, niet meer in de exploitatie worden aangewend.

Artikel 5: voorwaarden waaraan het investeringsproject financieel moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het investeringsproject financieel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 50 % van de projectkosten betreft de aankoop van duurzame goederen of investeringswerken
 • maximaal 25 % van de projectkosten betreft voorbereidende kosten o.m. het opstellen van een business- of investeringsplan, erelonen architect,…
 • het project mag nooit voor meer dan 100 % gefinancierd worden
 • in een periode van 5 opeenvolgende jaren cumulatief het maximumsubsidiebedrag van dit subsidiereglement nog niet hebben toegekend gekregen.

Artikel 6: de-minimis

De steun die in het kader van deze subsidie wordt gegeven, wordt beschouwd als “de-minimissteun”, zoals bepaald in de verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352) en alle latere wijzigingen van die verordening.

De “de-minimisregeling” biedt de mogelijkheid om steun toe te kennen aan ondernemingen gelimiteerd tot 200.000,00 euro per 3 jaar. De periode van 3 jaar heeft een rollend karakter. Het is belangrijk te weten dat alle overheidssteun die onder “de-minimis” valt, meetelt om te bepalen of de limiet van 200.000,00 euro per 3 jaar al dan niet overschreden wordt. Indien de onderneming een verbonden onderneming is, gelden deze “de-minimisdrempels” voor het groepsniveau van de verbonden ondernemingen.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 7: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

De aanvragen tot het verkrijgen van een subsidie kunnen in twee indieningsrondes, na het lanceren van een projectoproep, worden ingediend. De eerste indieningsronde wordt uiterlijk 30 april en de tweede indieningsronde wordt uiterlijk 30 september afgesloten.

De deputatie lanceert de projectoproep, bepaalt het projectbudget dat bij de oproep ter beschikking wordt gesteld en bepaalt één of meer thema’s waaraan de aanvragen moeten voldoen.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs
 • elektronisch.

Elektronische indiening geniet de voorkeur.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Toerisme
Directie Ondernemen
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel. 011 23 75 21
E-mail toerisme@limburg.be

Artikel 8: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier met een overzicht van inkomsten en uitgaven van het project
 • een duidelijke inhoudelijke omschrijving van het investeringsproject met een opgave van
  • de inpasbaarheid in de exploitatie van het kleinschalige logies
  • de bijdrage aan de verbetering van het verblijfscomfort en/of de versterking van de beleving van het verblijf in het kleinschalige logies
  • de te verwachten impact op de bezettingsgraad van het kleinschalige logies
 • een duidelijke kostenraming met een opgave van de geplande aankopen met offertes en eenheidsprijzen en/of een plan van inrichting met een beschrijvende opmeting en eenheidsprijzen
 • een omgevingsvergunning voor het investeringsproject of een bewijs van aanvraag van de omgevingsvergunning, indien vergunningsplichtig; indien het investeringsproject niet vergunningsplichtig is, moet de aanvrager een verklaring op eer bijvoegen waaruit blijkt dat er conform de wetgeving ruimtelijke ordening geen omgevingsvergunning vereist is
 • indien de subsidieaanvrager geen eigenaar is van de accommodatie: een bewijs van het bezit van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, …) of een huur-, gebruiks- of een concessieovereenkomst die nog minstens 6 jaar loopt op het onroerend goed waarvoor een aanvraag wordt ingediend
 • een verklaring op eer dat alle nodige vergunningen (andere dan de omgevingsvergunning) zullen aangevraagd worden door de exploitant
 • een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008
 • een de-minimisverklaring
 • een kopie van de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad / oprichtingsakte vennootschap (indien van toepassing)
 • de balans en jaarrekening van het laatste beschikbare boekjaar.

Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
Het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten kunnen op het adres vermeld in bovenvermeld artikel opgevraagd worden of kunnen van de bovenvermelde website worden gehaald.
 

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 9: toetsing op tijdigheid

Aanvragen die worden ingediend na 30 april en vóór 30 september van het lopende jaar worden pas behandeld vanaf 30 september van dat jaar.
Aanvragen die worden ingediend na 30 september van het lopende jaar komen in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement. De aanvrager moet in het nieuwe budgetjaar een nieuwe aanvraag indienen om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie.
De postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst bij het bestuur geldt als datum voor de toetsing.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 10: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn.
De aanvraag wordt slechts verder behandeld na indiening van alle ontbrekende documenten. De ontvangst van de ontbrekende documenten wordt meteen bevestigd.

Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 11: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het investeringsproject inhoudelijk en financieel moet voldoen

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement en wordt vóór de beslissing over het al of niet toekennen van de subsidie voor advies voorgelegd aan een jury die door de deputatie wordt opgericht, samengesteld en opgeheven.

Deze jury komt, op afroep en minstens binnen een termijn van 1 maand na het afsluiten van de projectoproep, samen en formuleert voor iedere aanvraag een advies na een toetsing van de aanvraag aan de bepalingen en voorwaarden van dit reglement. Het advies bevat minstens een beoordeling van:

 • de mate van inpasbaarheid in de exploitatie van het kleinschalige logies
 • de bijdrage aan de verbetering van het verblijfscomfort en/of de versterking van de beleving van het verblijf in het kleinschalige logies
 • het vernieuwende karakter van het project op niveau van het kleinschalige logies
 • de te verwachten impact op de bezettingsgraad van het kleinschalige logies
 • de mate waarin het project inspeelt op de toeristische tendenzen en/of de noden van de toerist/recreant
 • de kwaliteitsvolle en professionele uitwerking van het project
 • de financiële haalbaarheid.

Artikel 12: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag voor het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning en moet de aanvrager in het nieuwe budgetjaar een nieuwe aanvraag indienen om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. In voorkomend geval wordt rekening gehouden met het rapport van de jury.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 13: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist op basis van het juryrapport of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.

De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 14: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt

 • voor investeringsprojecten ter verbetering van het verblijfscomfort, maximaal 50 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten
 • voor investeringsprojecten ter versterking van de beleving van het toeristische verblijf, maximaal 70 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.

Indien uit de de-minimisverklaring blijkt dat het limietbedrag van 200.000,00 euro per 3 jaar na toekenning van het gevraagde subsidiebedrag zal worden overschreden, zal het toegekende subsidiebedrag verhoudingsgewijs aangepast worden.

Indien op basis van eerder toegekende subsidies in het kader van dit subsidiereglement het cumulatief maximumsubsidiebedrag overgeschreden wordt, zal het toegekende subsidiebedrag verhoudingsgewijs aangepast worden.

Bij cumulatie van subsidies moet er steeds een eigen inbreng van 15 % zijn, berekend op de totale projectkosten.

De cumulatie met subsidies van Toerisme Vlaanderen is niet mogelijk gelet op het complementaire karakter van beide reglementen.

Het toe te kennen subsidiebedrag wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende raming van de uitgaven zoals opgenomen in en gevoegd bij het aanvraagformulier. Het definitieve subsidiebedrag wordt na de indiening van de nodige documenten ter verantwoording van de aanwending van de toegekende subsidie berekend op basis van de werkelijke investeringsuitgaven na de projectuitvoering en nadat aan de voorwaarden van artikelen 18 en 19 is voldaan. Enkel uitgaven die gedetailleerd bewijsbaar zijn en die officieel boekhoudkundig ingeschreven zijn, worden aanvaard voor de bepaling van het definitieve subsidiebedrag.

De bepaling van de provinciale subsidie kan beperkt worden tot bepaalde uitgavenelementen.

Volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • alle kosten die verband houden met de privégedeelten van het toeristische logies die niet voor de logerende toeristen toegankelijk zijn
 • gewone onderhouds- en verfraaiingswerken zoals behang- en schilderwerken, schoonmaken,…
 • aankopen of kosten voor investeringswerken vóór de datum van de aanvraag
 • recupereerbare btw
 • recurrente werkingsuitgaven inherent verbonden aan de normale exploitatie van het kleinschalige logies
 • de directe en indirecte loonkosten van personeel in dienst van de aanvrager
 • overheaduitgaven, zoals uitgaven voor nutsvoorzieningen, gebruik van bestaand materiaal en infrastructuur…

Onverminderd bovenvermelde lijst van niet in aanmerking komende uitgaven kan de deputatie per aanvraag bijkomende niet-subsidiabele investerings- of uitgavenelementen vaststellen.

Artikel 15: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt

 • maximaal 10.000,00 euro per aanvraag voor investeringsprojecten ter verbetering van het verblijfscomfort en maximaal 50 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten
 • maximaal 20.000,00 euro per aanvraag voor investeringsprojecten ter versterking van de beleving van het toeristische verblijf en maximaal 70 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.

Artikel 16: minimumsubsidiebedrag

Indien na toetsing en berekening het subsidiebedrag lager dan 1.250,00 euro is, zal de subsidie niet toegekend worden.  

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 17: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.
Een eerste schijf van 50 % wordt als terugvorderbaar voorschot betaald bij de toekenning.
Het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden tot betaling van het saldo vermeld in de volgende artikels zijn vervuld.

Artikel 18: voorwaarden tot betaling van het saldo 

Binnen een termijn van 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de meegedeelde einddatum van het project, moet een aanvraag tot betaling van het saldo samen met de volgende documenten ingediend worden:

 • een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende afrekening van uitgaven, gestaafd met facturen, schuldvorderingen en andere financiële verantwoordingstukken, gerelateerd aan de kostenraming
 • een gedetailleerd verslag
 • een bewijs van eventuele provinciale logovermelding
 • een proces-verbaal van voorlopige oplevering
 • een kopie van het eindverslag van het eva Toegankelijk Vlaanderen eventueel aangevuld met een verantwoording van de aanvrager waarom niet kon worden voldaan aan de toegankelijkheidsvereisten, indien kosten in het kader van een overeenkomst met het eva Toegankelijk Vlaanderen ingediend worden.

Indien uit de ingestuurde afrekening blijkt dat de uiteindelijke kosten voor het project lager liggen dan de oorspronkelijke raming (waarop de subsidie werd berekend), wordt de subsidie verhoudingsgewijs aangepast zodat de definitieve provinciale susbidie nooit hoger kan liggen dan de maximaal vastgelegde percentages vermeld in artikel 15.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 19: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend, verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend
 • de investering uit te voeren binnen de in het aanvraagdossier vooropgestelde timing
 • voor alle werken de vereiste vergunningen te krijgen
 • bij alle promotionele activiteiten met betrekking tot het gesubsidieerde project het logo van de provincie Limburg te gebruiken. Ook op de gesubsidieerde infrastructuur of uitrusting moet dit logo worden aangebracht. In publicaties moet tevens de vermelding “met financiële steun van de provincie Limburg” worden opgenomen
 • publiciteit te maken voor de gesubsidieerde accommodatie via toeristische kanalen
 • de bestemming als verblijfsaccommodatie te behouden gedurende een termijn van 5 jaar na de datum van de oplevering van de investeringen, waarbij de accommodatie op jaarbasis gedurende minimaal 180 dagen ter beschikking moet zijn van toeristen
 • de deputatie steeds onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele projectwijzigingen.

VIII Controle en sancties

Artikel 20: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 21: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 22: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2017.

Artikel 23: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2017-10-18

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Gilbert Van Baelen